غافلگیری با موبایل

Shargh - - هنر -

کمال پــورکاوه: زندگی پیچیده و پر از مشــغله امروزه، گوشــیهای موبایــل را فراتــر از یک وســیله ارتباطــی، تبدیل بــه نزدیکترین و محرمترین همراه هر شــخص کرده اســت. شــاید تا چندسال پیش بهسختی میتوانســتیم وسیلهای را در ذهن خودمان تصور کنیم که تمام رؤیاها، تخیلات، ارتباطات و وسوســههای ما را یکجا و همچون جعبه ســیاه یک هواپیما با خود حمل کند؛ وســیلهای که جدایی و دلکنــدن از آن به یکــی از غیرممکنترین کارهای امروزه بدل شــده اســت. همین وســیله کوچک که تمام اســرار زندگی شخصی ما را در خود جای داده اســت، گهــگاه چنان اطلاعــات محرمانهای را با خــود بههمراه دارد که هــراس در معرض دیدبــودن آن را برایمان هولناک جلوه میدهــد. فیلم غافلگیرکننــده «غریبههای کامل»، با ایده یــک میهمانی کوچک که چند زوج تصمیــم میگیرند در مدت دورهمبودنشــان، تمامی تماسها و پیامهای رسیده به موبایلشان را با صدای بلند و بدون سانسور در جمع بازگو کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.