«اون» روی عرشه تایتانیک

Shargh - - هنر -

ظاهرا هیچ چیز جلــودار رهبر جوان و جنجالی کرهشــمالی نیست. نه تحریمهای بینالمللی و نه تهدیدهای نظامی. او یکی از جوانترین رهبران دنیاست که بیاعتنا به وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم، راه نجات را نه در تعامل که تنها در پیشــرفتهای نظامی میداند؛ پیشــرفتهایی که به عقیده او میتوانند غرور و ایستادگی را جایگزین عباراتی چون آزادی و رفاه کنند.

تصویر طعنهآمیز کاریکاتوریســت با الهام از کشتی تایتانیک و جمله معروف لئوناردو دیکاپریو که در همراهی با معشوقهاش، از ســر خوشحالی و احساس خوشــبختی، خود را سلطان جهان نامیــد، ذهن خیالباف این رهبر نظام کمونیســتی را بیش از پیش عیان ميکند؛ کشــتیای پوســیده که بهجای رســیدن به ساحل آرامش، در مسیر برخورد با صخرههای خطرناکی است که راهی جز منتهیشدن به سرنوشت تایتانیک را برای او باقی نمیگذارد. کاریکاتور از: کن کاتالینو.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.