سربرنیتسا

Shargh - - هنر -

تصویری تلخ و دردناک که برای ما ایرانیها، چندان هم بیگانه به نظر نمیرسد. عبور کاروان اجســاد مربوط به کشتار مسلمانان در بوســنی و هرزگوین که حدود 22 ســال پیش در سربرنیتسا رخ داد. شــاید ما ایرانیها بعد از گذشــت جنگی هشتســاله، عبور غمبار چنین کاروانهایی را بیشــتر از هر ملت دیگری لمس و درک کرده باشــیم، اما نکته جالبی که در مورد این عکس و قاب عکاس، خودنمایی میکند، تأثیری است که گذشت زمان بر رفتار و روحیات انســانی میگذارد. قاب عکس بر اساس زاویه هوشمندانه عکاس به دو نیم تقسیم شده اســت: سالمندانی که هنوز تصاویر تلخ 22 ســال پیش را در حافظه خود دارند، با چهرهای گریان و چشــمانی مضطرب در جلــو قاب، عبور کاروان را نظــاره میکنند و جوانانی که بیهیچ خاطرهای، با موبایلهای امروزیشــان، در انتهای قاب، بیهیچ تشویشی مشغول ثبت و ضبط نگرانیهای دیروز هستند.

عکس از: ‪Anadolu Agency(‬ - ‪Samir Yordamoviç‬ )

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.