جایزهای تازه برای داستان فارسی

Shargh - - هنر -

بههمــت جمعــی از داستاننویســان، جایــزهای با نام احمد محمــود برگزار میشــود. نخســتین دوره ایــن جایــزه در دو حــوزه رمــان و مجموعهداســتان همزمان با ســالروز تولد احمــد محمود، چهارم دی منتخبان خود را خواهد شــناخت. این جایزه در نظر دارد با مشــارکت تعداد بیشتری از اهالی ادبیــات در هیئت انتخاب آثــار داوری فراگیرتری رقم بزنــد، بهاینترتیب که گروهــی از منتقدان و داستاننویســان آثار داستانی ســال 95 را بررسی کــرده و در آخــر هیئــت داوری مرحلــه نهایی منتخبان را برگزیند. اسامی سارا سالار، مهدی ربی، محمدحسن شهســواری، کامران محمدی، پیمان هوشمندزاده و مهدی یزدانیخرم بهعنوان داوران نهایی ایــن جایزه اعلام شــدهاند. بهگفته کامران محمــدی، دبیر جایــزه، جایزه نقدی ســهمیلیون تومان است که همراه تندیسی به نفرات برتر اهدا خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.