پاسخ صالحی به شایعات درباره وزارت ارشاد

Shargh - - هنر -

ســیدعباس صالحــی به شــایعاتی که عصر دوشــنبه درباره وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی مطرح شد، پاسخ داد. معاون فرهنگی وزارت ارشــاد در گفتوگــو با ایســنا تصریح کرد: این روزها گمانهزنیها و شایعات درباره اعضای کابینه هر روز و هر ساعت مطرح میشود؛ چند وزیر نصب و چند وزیر عزل میشــوند؛ اما همانگونه که میدانید انتخاب وزرا بر عهده رئیسجمهور منتخب جناب آقای دکتر روحانی اســت که تــا روز معرفی به مجلس شورای اســلامی، اعلام رسمی و قطعی پیدا نمیکند. او ادامه داد: براساس اطلاعات خودم عرض میکنم که گویــا آقای دکتر روحانی با وزرایی که قصــد ادامه همکاری با آنــان در دولت آینده را دارند جلساتی خصوصی داشــتهاند و با کسانی که قصد ادامه همکاری ندارند این جلسات برگزار نشده اســت. در این میان در روزهای اخیــر با جناب آقای دکتــر صالحیامیری، وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اسلامی هم این جلسه خصوصی برگزار شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.