آزادسازی موصل رونق تجارت ایران و عراق را فراهم میکند

Shargh - - اقتصاد -

همايــش فرصتهــای طلايی تجــارت با عراق روز گذشــته با همت مركز ملی شــمارهگذاری كالا و خدمــات ايــران ) ايــران( بــا هدف بررســی GS1 ظرفيتهای تجارت دو كشور برگزار شد.

ايــن همايش با حضور يحيی آلاســحاق، رئيس اتاق بازرگانی مشــترک ايران و عراق، بهزاد عمرانی، مديرعامــل ايران،ســيدعقيلموســوی،رايزن GS1 بازرگانــی ســفارت عــراق در ايران، رضــا ملکپور، قائممقــام دبيــركل كميتــه ايرانــی ICC و مهدی نجاتنيــا، رايزن بازرگانی ســابق ايــران در بغداد و رئيس سابق ميز عراق در TPO در سالن همايشهای مركز مطالعات بهرهروی و منابع انسانی برگزار شد.

در ايــن همايش رئيــس اتاق مشــترک بازرگانی ايران و عراق با بيان اينكه آزادسازی موصل میتواند شــرايط را برای رونقگرفتن تجارت بــا عراق فراهم كند، گفت: اما نبايد تصور كــرد فضای اتوبانی برای تجارت با عراق ايجاد میشود.

يحيــی آلاســحاق افــزود: بــازار عــراق حوزه فعاليت انســانهای محتاط و مأيوس نيســت؛ زيرا تجــارت با عــراق مانند جادهای ســخت و همراه با محدوديتهای بالا اما پرسود است.

وی بــا بيان اينكه بــازار عراق تا 20 ســال آينده بزرگترين بازار منطقه به شــمار میآيد، افزود: آنچه لازمه موفقيت برای حضور در بازار اين كشور است، شــناخت فضای حاكم بر كشــور عــراق و همچنين شــناخت فعاليتهای رقبای خارجــی در تجارت با اين كشور است. آلاســحاق با تأكيد بر اينكه فعالان اقتصادی قبل از حضور در بازار عراق بايد مطالعات جامعی درباره تجارت با اين كشــور داشــته باشند، گفت: برای حضور بلندمدت در بازار اين كشــور بايد به ســمت ســرمايهگذاری و فعاليتهای مشــترک حركت كنيــم. وی گفت: ميزان صــادرات ما به اين كشــور به 17 ميليارد دلار رسيده اســت كه قابليت افزايش به 20 ميليارد دلار را هم دارد.

آلاســحاق با بيان اينكه رابطه دو كشــور ايران و عراق تاريخی اســت، گفــت: بنابراين میتوانيم در طولانیمــدت در اين بازار حضور داشــته باشــيم و قابليت فعاليت در اكثر حوزههای اقتصادی را داريم.

وی گفــت: از طريــق ســازمان توســعه تجارت میتوان اطلاعات مناســبی درباره تجارت اين كشور كســب كرد و اتاق بازرگانی مشترک ايران و عراق هم به صــورت تخصصیتر روی اين موضوع كار میكند و میتواند شــرايط مناســبی برای حضــور فعالان اقتصادی در اين كشور ايجاد كند.

رئيس اتاق مشترک بازرگانی ايران و عراق با بيان اينكه در بازار اين كشور نمیتوان به صورت انفرادی حضــور پيدا كرد، گفت: اتحاديههــا میتوانند نقش مهمی برای حضور و جذب بازار اين كشــور داشــته باشند.آلاســحاق، گفت: عراق مانند ديگر كشــورها بــه دنبال اين اســت كه فقط واردكننــده صرف كالا نباشــد؛ بنابراين در راستای رســيدن به اين هدف به دنبــال تنظيم زيرســاختها و شــكلگيری توليد از طريق جذب ســرمايهگذاری اســت كه اين مهم بايد مــورد توجه فعالان اقتصادی باشــد. وی با اشــاره به اينكه افزايــش تعرفه واردات ســيمان منجر به كاهش صادرات ســيمان به اين كشور شد، گفت: در صورت نبود سرمايهگذاری مشــترک بايد منتظر بود تا سرنوشــت ســاير كالاهای صادراتی نيــز به عراق بــه اينگونه رقم بخورد. آلاســحاق با بيــان اينكه تجارتهــای مرزی و پيلــهوری و صــدور كالاهای تاريخگذشته بیكيفيت ضربه سنگينی به تجارت دو كشور میزند، گفت: يكی از نكات مهم برای استمرار تجارت با اين كشور توجه به كيفيت كالای صادراتی است. وی با اشــاره به اينكه شرايط گمركی و صدور ويزا در عراق در حال تغيير و تحول اســت، گفت: با آزادسازی موصل فضای كسب و كار بهتری در آنجا ايجاد خواهد شــد؛ اما تصور اينكــه فضای موجود تجاری با اين كشور به يک فضای اتوبانی تبديل شود، اشــتباه اســت و بايد برای ادامه تجارت با اين كشور همچنان تلاش كرد.

مديرعامل مركز ملی شمارهگذاری كالا و خدمات ايران ) ) نيــز در ادامه اين همايش با بيان اينكه GS1 بازگشــت امنيــت به عــراق، امكان توســعه روابط تجــاری ميان دو كشــور را فراهم میكنــد، تصريح كرد: رفتار مصرفكننده مشترک، داشتن مرز گسترده زمينی، وجود زيرساختهای حملونقل ريلی و آبی، همچنين مشــتركاتی مانند ذائقه و سلايق و مذهب و اعتقادات، فضای مثبت و رو به توســعه سياسی و اقتصادی بين دو كشور موجب شده تا عراق بهعنوان بزرگترين بازار صادراتی كالاهای ايرانی مورد توجه توليدكنندگان و بازرگانان ايرانی قرار گيرد.

بهــزاد عمرانی با اشــاره بــه اينكــه مركز ملی شمارهگذاری كالا و خدمات ايران، نماينده انحصاری

جهانی در كشــور است، گفت: اين مركز در نظر GS1 دارد عــلاوه بر تســهيلگری مبــادلات كالا از طريق كدهای بينالمللی، با اطلاعرســانی به اعضای خود درباره فرصتهای تجاری و صادراتی در كشــورهای هدف، زمينه را برای توسعه صادرات غيرنفتی كشور فراهــم آورد. بنا بر اين گزارش، همايش فرصتهای طلايــی تجارت با عــراق با هدف توســعه مبادلات اقتصــادی، رفع موانع و مشــكلات بازرگانان و يافتن بازارهای جديد در شهرهای مختلف عراق با حضور كارشناســان و بازرگانان، ســرمايهگذاران و صاحبان بنگاههــای اقتصــادی و برخی مقامات كشــوری و بخش خصوصی برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.