شانس موفقیت تجار ایرانی در عمان زیاد است

Shargh - - اقتصاد -

نخســتين همايش فرصتهای كســبوكار و ســرمايهگذاری در عمان روز گذشــته در سالن همايشهــای بينالمللــی بــرج ميــلاد تهران برگزار شــد. صادرات خدمات فنی- مهندســی و ســرمايهگذاری در پروژههای ارزآور و سودآور برای كشور، يكی از مهمترين محورهايي بود كه كارشناسان و محققان، بازرگانان، سرمايهگذاران و صاحبان بنگاههای اقتصادی شــركتكننده در اين همايش بر آن تأكيد كردند.

در اين همايش كه برخــی از مقامات دولتی و بخش خصوصی نيز حضور داشــتند، بسياری از پروژههای كشــور عمان كــه نيازمند خدمات فنی و مهندســی و ســرمايهگذاری بودند، برای شركتهای ايرانی معرفی شدند.

كاظــم مــرادی، دبير ايــن همايــش، گفت: بــا توجه به شــرايط اقتصادی در بــازار ايران و بازارهای جهانی، شركتهای مختلف توليدیخدماتی- مشــاور- پيمانكاری و سرمايهگذاری كشــور لزوم فعاليت گســتردهتر در بازار ســاير كشورها را بيش از پيش احساس كردهاند.

وی افزود: در اين ميان بازار برخی از كشورها كه شــركتهای ايرانی در آنها شــانس بيشتری برای موفقيت دارند مانند بازار كشور عمان بسيار حائز اهميت است، از اين رو شركت زمينفيزيک پويا )هلدينگ ســازهپردازی ايــران( با توجه به تجربيات چندينساله خود در اين بازار و با هدف معرفی كامل و كاربردی فرصتهای كسبوكار و ســرمايهگذاری در بــازار عمــان و تشــكيل كنسرســيومهای تخصصی از شركتهای ايرانی برای فعاليــت در اين بازار، همايش فرصتهای كســبوكار و ســرمايهگذاری در عمان را برگزار كرد.

دبير نخستين همايش فرصتهای كسبوكار و ســرمايهگذاری اضافــه كــرد: در اين همايش يــکروزه ضمن معرفی مزيتهــای بازار عمان برای شــركتهای ايرانــی، كاربردیترين نكات از قبيــل فرايندهای قانونــی و حقوقی، تبادلات بانكــی، ترانســفر كالا و چالشهــای پيشروی شركتهای ايرانی ارائه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.