آتش وحشي در اوروويل

Shargh - - روزنامه - عکس: آسوشيتدپرس

ســحر طلوعي: چندروزي هســت که مأموران آتشنشــاني منطقــه اوروويل کاليفرنيا هرچــه تلاش ميکنند نميتواننــد جلو انتشــار حريق ميــان درختزارها را بگيرند. آتشســوزي در مناطق درختــي اوروويل حتي خانههاي مســکوني منطقه را هم گرفتار کرده و بســياري را فراري داده است. مسئولان ايالتي کاليفرنيا هر کار ميکنند، حريف حريق سالانه درختزارها و دشتهاي اين ايالت نميشوند. با اينکه آنها هر سال پيش از ورود بــه فصل گرما، مــواد ضدحريق را روي بوتهها و درختچهها و درختها ميپاشــند تا از ابعاد فاجعه بکاهند، اما باز هم اين اتفاق ميافتد و مجموعهاي از پوشــش گياهي خشک منطقه ميسوزد. وزش گاهبهگاه باد هم همواره به گسترش حريق و ازدسترفتن پوشش گياهي منطقه کمک ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.