رانندهای که داستانش را گفت و اخراج شد

Shargh - - روزنامه -

روزنامه آمريکايی يواسایتودی در پی اين است که بداند ترامپ چگونه جايگاه رئيسجمهور آمريکا را در اجلاس گروه 2۰ تغيير داد. اين روزنامه مینويسد اين درست که ترامپ در حاشيه اين اجلاس با پوتين ديدار کرد؛ اما در جلســهای رســمی که بيشتر سران کشورهای عضو گروه 2۰ در آن حضور داشتند، شرکت نکرده و دخترش را بهجای خود فرســتاده اســت. به گزارش يواسایتودی در آن لحظه ترامپ مشغول ملاقات با رئيسجمهور اندونزی بوده است. بهگمان روزنامه يواسایتودی ترامپ با اين رفتارها جايگاه و شــأن رياستجمهوری آمريکا را دست انداخته است. يواسایتودی همچنين مینويسد در مراسم ثبت عکس يادگاری که رسم هميشگی اين نشستهاست، باز هم ترامپ بيش از حد از جايش تکان خورده و ســعی کرده با اين و آن حرف بزند و... . روزنامــه يواسایتودی عکس و تيتر يک خود را به رانندهای به نام رن فلورس ۳۶ســاله اختصاص داده است. راننده کاميونــی که با بخش آنلاين روزنامــه يواسایتودی درباره کمبودن دستمزد و زيادبودن کارش صحبت کرده، دست آخر کارش را از دست داده اســت. يواسایتودی نوشــته رن داستانش را گفت و اخراج شــد. اين روزنامه در مطلبی ديگر به انتقاد از سناتور جان مککين، به پراکندگی نظرات جمهوریخواهان درباره لايحه ســلامت اشــاره میکند. اين سناتور جمهوریخواه از اينکه همکارانش نمیتوانند به توافق و نظر مشــترکی در اين زمينه برسند، شاکی است. او گفته «نمیدانم نمیشود يا نمیتوانيم به نظر مشترک برسيم؛ به هر صورت، کمپينهای مختلفی در يک حزب ايجاد شده است.»

نکته: مسئوليتپذيری يواسایتودی در واکنش به راننده اخراجی درخور تأمل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.