قطر به تعهداتش پايبند نیست

Shargh - - روزنامه -

روزنامه الشرقالاوسط در تيتر يک، خبر میدهد اسناد و مدارک بهدســتآمده نشــان میدهد قطر به تعهداتش پايبند نيست. اين روزنامه مدعی است شبکه خبری سیانان مدارکی منتشر کرده که ادعای دولتهای چهارگانه را درباره قطر اثبات میکند. عربســتان، بحرين، امارات و مصر میگويند قطر نســبت به مسئوليتهايی که پذيرفته، کوتاهی کرده اســت. الشرقالاوســط مینويسد قطر نبايد در امور داخلی کشــورهای همســايه مداخله میکــرد؛ اما مدارک منتشرشــده نشــان میدهد به اين کار اصرار ورزيده است؛ ازجمله دخالت در امور داخلی عربســتان و امــارات. دولت دوحه از گروه اخوانالمســلمين حمايت کرده اســت؛ درحالیکه تعهد کرده بود اين کار را نکند و پشــت دولت سيسی بماند. الشرقالاوسط عکسی هــم از ديدار امير کويت و تيلرســون، وزير خارجه آمريکا، منتشــر کرده اســت. تيلرسون راهی کويت شــده تا درباره مکانيسم مبارزه با تروريســم با امير اين کشور گفتوگو کند و نظر کويت را نيز درباره چالش قطر و کشورهای همســايهاش بداند. مطلب ديگری که در صفحه يک الشرقالاوسط به چشم میخورد، از قول سردار قاسم سليمانی و به نقل از خبرگزاری تسنيم ايران است؛ ارتش عراق ارتشی عقيدتی و ايدئولوژيک خواهد شد. الشرقالاوسط در اين مطلب به خبر پيروزی عراق در عمليات بازپسگيری موصل اشاره کرده و به حضور سپاه قدس و سردار سليمانی در اين ماجرا پرداخته است.

نکته: خبرهای چندانی در صفحه يک الشرقالاوسط به چشم نمیخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.