شرکت ملی نفت ابوظبی دست به کار میشود

Shargh - - روزنامه -

روزنامه اماراتی نشــنال خبر میدهد شــرکت ملی نفت ابوظبی برنامههای جديدی برای ســرمايهگذاری نفتی در سراســر جهان در نظر دارد. در گزارش اين روزنامه میخوانيم اين شرکت برای پيشبرد برنامههايش، قصد دارد با مهمترين و بزرگترين شــرکتهای نفتی سراسر جهان وارد معامله شود. همچنين قرار است مشاغل مرتبط با اين موضوع هم ايجاد شــوند. گسترش فعاليتهای شرکت ملی نفــت ابوظبی، نيازمند بهکارگيری نيروهای کارآزموده و ماهر اســت و آموزش و اســتخدام چنين نيروهايی نيز از برنامههای اين شــرکت خواهد بود. نشــنال گزارش مفصلی دربــاره اين موضوع در صفحه يک خود منتشر کرده است. عکس يک روزنامه نشنال، سرباز سوری عضو ارتش آزاد سوريه را در شهر درعا نشان میدهد. او اسلحهاش را در دست دارد؛ اما میداند آتشبس برقرار است و نبايد شليک کند. نشنال نوشته درحالحاضر صدای درگيری و جنگ از سوريه به گوش نمیرسد؛ اما اين اتفاق چقدر دوام دارد؟ اين آتشبس تا چه زمانی پايدار میماند؟ آتشبس فعلی ســوريه با توافق آمريکا و روسيه در هامبورگ آلمان به دســت آمده است. سابقه آتشبسها در سوريه زياد اســت؛ اما هيچ کدام از آنها دوام نياوردهاند. نشــنال در گزارشی ديگر خبر میدهد دانشجويان اماراتی توانستهاند يکی از آزمونهای معتبر تحصيلی را با موفقيت پشت سر بگذارند. اين آزمون در رشتههای زبان و علوم پايه به صورت مقايسهای برگزار میشود.

نکته: صفحه يک نشنال بيش از هر موضوعی مشغول بررسی برنامههای شرکت نفت ابوظبی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.