از روند تکذیپبهواگذشارهی ارملادک اشره رتدارا ی؛9 ما بعد فسهخاز ان وتاشارسترداد

دادستان تهران: قرارداد واگذاری 37 ملک فسخ و تاکنون 5 میلیارد تومان وجه مابهالتفاوت املاک واگذارشده مسترد شده است

Shargh - - جامعه -

معصومه اصغری: این دو اظهارنظر را بخوانید: «ما املاک نجومی داریم؟ ما براســاس ضوابط املاکی را به رفتگران شهر دادیم». «قراردادهای واگذاری سیوهفت ملک فسخ شــده و تاکنون پنجمیلیارد تومان وجوه مابهالتفاوت املاک واگذاریشــده مسترد گردیده است». اظهارنظر اول بخشی از واکنش محمدباقر قالیباف شــهردار تهران و نامزد انتخابات ریاســتجمهوری 96 در یکی از مناظرهها در اردیبهشــت ماه بود که در پاســخ به انتقاد اسحاق جهانگیــری بیان کرد. ادعایی که البته واکنشها و انتقادات بســیاری را هم به دنبال داشــت. اظهارنظر دوم هم از گفتههای دادســتان تهران است که بیســتم تیر ماه در اولین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پروندههای قضائی اعلام کرد.

ماجــرا به واگــذاری تعدادی از امــلاک متعلق به شــهرداری تهران به تعدادی از مدیران شــهری با تخفیف و تقسیطهای فراوان برمیگردد که از شــهریور ماه 95 با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور دراینباره رسانهای و خبرســاز شــد. 9 ماه از آن تاریخ گذشــته اســت، در این مدت قالیباف هر بــار دراینباره اظهارنظر کرد، هرگونه تخلــف و اقدام غیرقانونی در ماجرای واگــذاری املاک را رد و تکذیــب کرد و آن را واگذاری امــلاک به کارکنان یا رفتگران شــهرداری اعلام کــرد. بااینحال در همین مدت هر بار دادســتان تهــران درباره موضوع اظهارنظــر کرد، درباره بازپرســی از تعدادی از افراد دخیل در ماجرای واگذاری املاک یا مستردشــدن ملکها یا بخشــی از پول به بیتالمال سخن گفت.

خود شــهردار تهران در همان روزهای نیمه شــهریور 95 وقتی این خبر رســانهای شــد، در نامهای به دادستان کل کشور خواســتار رسیدگی به این موضوع شــده بود و در ادامه دادســتان تهران مستقیما مسئولیت رسیدگی به موضوع را برعهده گرفت و این رسیدگی تا امروز نیز ادامه دارد. دادستان تهران در این مدت بارها درباره روند پیگیری پرونده توضیحاتی را ارائه کرده و گفته بود که پیگیریها ادامه دارد. به گزارش دادســرای عمومی و انقلاب تهران عباس جعفریدولتآبادی روز گذشــته هم در اولین نشست شورای معاونین دادستانی تهران که با موضوع تحقیقات پروندههای قضائی برگزار شــد، درباره آخریــن وضعیت پرونده املاک واگذارشــده شــهرداری تهران اینطور سخن گفت: «در این زمینه تاکنون از 185 نفر توسط بازپرس تحقیق شــده و 136 ملک توسط هیئت کارشناســی مورد ارزیابی قرار گرفته است، قراردادهای واگذاری ســیوهفت ملک فســخ گردیده و تاکنون پنجمیلیارد تومان وجــوه مابهالتفاوت املاک واگذاریشــده مســترد گردیده اســت.» دادســتان تهران تأکید کرده اســت که تحقیقات این پرونده در شرف تکمیل اســت. براســاس گفته دادســتان تهران مبنی بر اینکه تحقیقات این پرونده در شــرف تکمیل اســت، به نظر میرســد باید باز هم منتظر اعلام و انتشار جزئیاتی بیشتر از این پرونده باشیم. بااینحال باید گفت حتی با همین تعداد املاک تعیین تکلیف و مستردشــده، میتوان درباره صحت و سقم برخی از اظهارات شــهردار تهران در این زمینه قضاوت و راستیآزمایی کرد. قالیباف در روزهــای انتخابــات 96 در میانه تبلیغات و ســخنرانیها و شــعارهای انتخاباتــی و مناظرههای تلویزیونــی درباره این پرونده چنــد بار اظهارنظر کرد که البته بســیاری از آن صحبتها باید ابتدا به اثبات میرســیدند و بعد شهردار تهران درباره آنها با تأکید صحبت میکرد. او در یکی از مناظرههای تلویزیونی درحالیکه عدم انجام تحقیق و تفحص از شهرداری در این ماجرا را از ســوی شورای شــهر تهران و مجلس شورای اسلامی بهحق و به دلیل جلوگیری از ادامه سیاسیکاری میدانست، خطاب به اسحاق جهانگیری – رقیب انتخاباتی خود- گفت «ما املاک نجومی داریم؟ ما براســاس ضوابط املاکی را به رفتگران شهر دادیم». این اظهارات شهردار تهران درحالیکه تا آن زمان هنوز درباره پرونده هیچ نقطه روشنی وجود نداشت و او هم درباره این اتفاقات به مردم شــهر تهران توضیحاتی نداده بود، با واکنشهای مردم در شــبکههای اجتماعی مواجه شد و شهروندان زیادی این سؤال را داشتند کــه کدام رفتگران این شــهر ملکــی را – نه حتی ملــک نجومی – دریافت کردهاند!؟

حــالا نزدیک بــه 9 ماه از اولین گزارش دراینباره که ســوم شــهریور در روزنامه شــرق منتشر شد، گذشته است. دادستان تهران در این مدت در چند نوبت آمار و ارقامی مرتبط با پرونده را اعلام کرد، یک بار اعلام شد 66 نفر از مدیران و افراد مرتبط با این پرونده احضار شــدهاند، در اظهارنظری دیگر این رقم به 129 نفر رســید و حالا در جدیدترین اظهارنظر هم اعلام شده تعداد افراد احضارشــده به 185 نفر رسیده اســت و این اعداد به آن معنی است که دادســتانی تهران به جز افراد احتمالی در لیست منتشرشده، سراغ افراد دیگری هم رفته است.

درعینحال دادســتان تهران با تأکید اعلام کرده اســت کــه پنج میلیارد تومان از وجوه «مابهالتفاوت املاک واگذاریشــده» مســترد شده است. به نظر میرســد این رقم موضوع عدم تعیین قیمت واقعی کارشناسیشده در فروش املاک را که در گزارش ســازمان بازرسی قید شده بود، تأیید میکند و باید منتظر ماند و دید این رقم تا چه عددی افزایش مییابد.

از آنجایی که شــورای شهر تهران و مجلس شورای اسلامی بهعنوان دو نهاد نظارتی در موضوع واگذاری املاک شــهرداری تهران به مدیران و افراد خاص ورود جدی نداشــتند و موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس به جایی نرسید و منتفی شد، درحالحاضر چشم امید رسانهها و مردم به دســتگاه قضائی است تا همانطور که رئیس قوه قضائیه در همان روزهای اول طرحشــدن این موضوع مطرح کــرد «به اصل موضوع و اینکه چه کســانی متخلفند و بحث بازگشــت اموال عمومی به بیتالمال» دقت شود و گزارش آن را به مردم ارائه دهند.

بســیاری از مخاطبان و کارشناسان حوزه شهری بر این تأکید دارند که دو موضوع مهم در دوره اخیر مدیریت شــهری موجب بیاعتمادی و سنگینی فضای حاکم بین مردم و مدیران شــهری شد. انتشار گزارش واگذاری املاک متعلق به نهاد عمومی شــهرداری به مدیران شهری و یا برخی افراد خاص و در ادامه حادثه پلاســکو و ابهامات و عملکردها درباره آن، دو حادثه مهم برای مردم بود که شــورای شهر تهران و شــهردار تهران درباره آنها ورود و گزارش قانعکنندهای نداشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.