ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع درختان خیابان ولیعصر تهران

Shargh - - جامعه -

ســازمان بازرسی کل کشــور بر لزوم توجه بیشتر نســبت به حفظ و نگهداری درختان خیابان ولیعصر تأکید کرد. در پی انتشــار نقلقولی از رئیس شــورای اسلامی شهر تهران در رابطه با قطع برخی از درختان خیابان ولیعصر تهران در رســانهها، برای تنویر افکار عمومــی به اطــلاع میرســاند با توجه بــه اهمیت موضوع و شــهرت جهانی این خیابان که پس از ثبت ملــی، بهعنوان یک گذر تاریخــی جهت ثبت جهانی مطرح است، سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته با تعیین تیم بازرسی، به صورت اختصاصی نسبت به بررســی و تهیه گزارش درخصوص حفظ و نگهداری درختان خیابان ولیعصــر اقدام کرده و نتیجه گزارش مذکور بههمراه پیشــنهادهای لازمالاجرا طی نامهای به تاریــخ ‪11//95 27‬برای ریاســت محترم شــورای اســلامی شهر تهران ارسال شده و در آن نامه با اشاره به قدمت و شــهرت جهانی درختان خیابان ولیعصر کلانشهر تهران بر لزوم توجه بیشتر نسبت به حفظ و نگهداری آنها تأکید شــده است. در بخشی از گزارش هیئت بازرسی ضمن انتقاد از روند رو به افزایش زوال درختان شــهر تهران تأکید شده است: ضعف نظارت در حفظ و نگهداری درختان خیابان ولیعصر موجب افزایش قطع درختان شده است؛ بهطوریکه بیش از 20 درصد درختان خشک شده و بیش از 15 درصد از مجموع درختان روبه زوال است و در محدوده میدان منیریه بیش از ۴0 درصد درختان قطع شده است. آمار احصا شــده و روند رو به افزایش زوال درختان مبین مدیریت غیرمنسجم است. همچنین هیئت بازرسی در گزارش خود عملکرد شرکت مترو را برخلاف آییننامه اجرائی قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گســترش فضای ســبز در شهرها دانسته و در انتقاد از این عمل این شــرکت آورده اســت: شــرکت مترو تهران بدون برنامهریزی مطالعاتی در حفظ و نگهداشت درختان و اخذ نظر تخصصی از سازمان بوستانها اقدام به قطع درختان کرده است. در بخش پیشنهادات لازمالاجرای گزارش هیئت بازرســی همچنین تأکید شــده است: ســازمان بوســتانها و فضای ســبز با قید تسریع در تکمیل و نصب تراشههای الکترونیکی درختان خیابان ولیعصر اقدام کرده و شــهرداری نیز نسبت به تهیه و ارائه نسخهای از شناسنامه تنظیمی درختان به مالک یا ذینفع اقدام نموده و نسبت به جانمایی روی نقشه و سامانههای مربوطه GIS( و...( اقدام لازم را معمول نماید. هیئت بازرسیکننده در این گزارش، یکی از علل زوال درختان خیابــان ولیعصر تهران را بهکارگیری از روش نیلینگ در حین گودبرداری پروژههای عمرانی دانســته است؛ لذا از شــهرداری تهران خواسته شده ضمن تهیه دســتورالعمل ضوابط گودبرداری، نسبت به شناسایی روشهای جایگزین اقدام کند.

در بند دیگری از این گزارش از سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران خواسته شده است: با استفاده از روشهای نوین و مکانیزه، سرکشــیهای میدانی و مســتمر، وضعیت درختان ولیعصر را کنترل و نظارت کرده و نســبت به اعلام متخلفیــن به مراجع قضایی اقــدام نماید. ضمنا در بخشــی از این گزارش با تأکید بــر لزوم انجــام اقداماتی برای حفــظ و جلوگیری از خشکشدن درختان خیابان ولیعصر آورده شده: عدم حذف درختان خشک باعث تجمع بیماری و آفتهای بسیاری در میان درختان شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.