طبق قانون با هنجارشکنان در خودرو برخورد میشود

Shargh - - جامعه -

فرمانــده نیــروی انتظامــی گفــت: درصورتیکه هنجارشــکنی در خودرو و تحــرکات خلاف ضوابط از سوی مأموران پلیس در خودروهای شخصی مشاهده شود، طبق قانون با افراد داخل خودرو برخورد شده و خودرو توقیف میشــود. سردار حسین اشتری؛ رئیس پلیــس ناجا گفــت: در تعطیلات عید ســعید فطر با کاهش 18درصــدی تلفات و تصادفات مواجه بودیم، برخی از اقداماتی که برای کمشــدن ترافیک جادهها استفاده میشود مسکن و مقطعی است، ما از وزارت راه خواســتهایم تا برای حل این مشــکل اقدام کند و جاده مورد نظر اصلاح یا تعریض شود. اشتری با اشاره به اینکه داخل خودرو حریم خصوصی نیست، گفت: مأموران نیروی انتظامی بهعنوان ضابطان دستگاه قضا هنگام توقف ماشین باید لباس یا حکم داشته باشند یا از طرف مردم قابل شناسایی باشند. به مردم نیز توصیه میکنیم در ماشینها هنجارها را رعایت کنند. هرگونه هنجارشکنی در خودرو و تحرکات خلاف قانون جرم و مأمور پلیس موظف به اجرای قانون است. در صورت تخلف خــودرو توقیف میشــود. او ادامه داد: پلیس غیرمحســوس در بزرگراه هنگام توقیف خودرو کارت شناســایی خود را ارائه میدهد تا راننده مطمئن شود، و آنچه تاکنون انجام شــده است براساس قانون بوده و خواهــش میکنم اقدامات پلیــس را با موضوعات سیاســی مخلوط نکننــد. تمام تــلاش پلیس راحتی مردم و تلاش بیشــتر برای آن است. اشتری همچنین دربــاره دریافت گواهینامه بــدون کارت پایان خدمت گفت: براســاس قانون کســانی که مشــمول خدمت سربازی هســتند، باید بعد از گذراندن خدمت سربازی خدماتــی مانند گواهینامه را دریافت کنند. بر اســاس این راهنمایی و رانندگی نیز نمیتواند به افراد مشمول خدمت سربازی گواهینامه بدهد. از سوی دیگر برخی آقایــان درخواســت دادهاند تا گواهینامــه بدون ارائه کارت پایان خدمت صادر شود؛ ما نیز در این باره از قوه قضائیه و مجلس استعلام کردیم و منتظر ابلاغ دستور ستاد کل نیروهای مسلح هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.