راهکاری برای کاهش زمان انتظار متقاضیان «فرزندخواندگی»

Shargh - - جامعه -

ایسنا: معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشــور گفت: تعداد والدین دارای صلاحیت پشت نوبــت فرزندخواندگــی، 9 برابر کودکانی اســت کــه در مراکز این ســازمان، نگهداری میشــوند. حبیبالله مســعودیفرید گفت: 10هزار کودک در مراکز بهزیســتی نگهداری میشوند که همه آنان قابلیت واگذاری سرپرســتی ندارند، چراکه 85 تا 87 درصد کودکان در این مراکز، دارای پدر و مادر مشخص هستند، اما والدین آنان دارای مشکلاتی همچــون زندانیشــدن یا اعتیاد هســتند. وی در ادامه با بیان آنکه اجازه نداریم سرپرستی اینگونه کودکان را واگذار کنیم و قوه قضائیه نیز این اجازه را بــه ما نمیدهد، تصریح کــرد: علت این امر آن است که ممکن اســت والدین معتاد، اعتیاد خود را ترک کنند یا بعد از یک ســال از زندان آزاد شوند و فرزندانشان بتوانند نزد آنان برگردند. وی افزود: برای اینکه سرپرستی کودکی از خانوادهاش سلب شود؛ پس از مشاهده موارد کودکآزاری و جرم و درصورت اصلاحنشدن خانواده، سرپرستی کودک از آنان ســلب میشــود. معاون امــور اجتماعی ســازمان بهزیستی کشــور همچنین گفت: تلاش میشود تا کودکان به خانوادههای خود بازگردانده شــوند؛ بهطورمثال با حمایت مؤسسههای خیریه و مــددکاران، مادران معتاد بهبــود یابند یا اینکه کودکان به خویشــاوندان دارای صلاحیت سپرده شوند. مسعودیفرید افزود: هرچند کودک زندگی زوجهــای بدون فرزنــد را بهتر میکنــد، اما برای واگذاری سرپرســتی کــودک، مصلحت کودک در اولویت است و واگذاری کودک بعد از بررسیهای لازم انجام میشود. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه گفت: اغلب خانوادههای متقاضی فرزندخوانده، فقط کودک زیر یک ســال میخواهند این در حالی اســت که تعداد اینگونه کــودکان فوقالعاده کم اســت؛ به عبــارت دیگر تعــداد کودکان رهاشــده یــا دارای پــدر و مادر نامشخص در مراکز نگهداری بهزیستی کم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.