نامگذاری اتوبان و تونل نیایش به نام آیتالله هاشمیرفسنجانی

Shargh - - جامعه -

شــرق: رئیس کمیســیون نامگذاری شــورای شــهر تهران از جمعبندی نهایــی برای نامگذاری اتوبــان نیایــش و تونــل نیایش به نــام آیتالله هاشمیرفسنجانی خبر داد. مجتبی شاکری، گفت: نهایتا جلســهای با حضور محسن هاشمی، فرزند آیتالله، برای نامگذاری معبــری به نام این فقید انجام شــد و با جمعبندیهای انجامشده تونل و بزرگراه نیایش به نام آیتالله هاشمیرفســنجانی تغییر نام خواهد داد. وی افزود: به پیشنهاد فرزند هاشمی در دوم شــهریور همزمان با سالروز تولد آیتالله این تغییر نام رخ میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.