انتخاب 3 عضو هیئت امناي دانشگاه آزاد

Shargh - - جامعه -

ایســنا: اعضاي شــوراي عالي انقلاب فرهنگي علاوه بر تأیید ســه عضو جدید هیئت امناي دانشگاه آزاد اســلامي و نیز تأیید دبیر جدید شــوراي فرهنگ عمومي کشــور که از ســوي وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامي معرفي شده بود، کلیات سند مراودات علمي، آموزشي و پژوهشي بینالمللي کشور را نیز تصویب کردند.در این جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي که عصر سهشــنبه به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین حســن روحاني، رئیسجمهور تشــکیل شد، اعضاي شــورا وفق اساســنامه دانشــگاه آزاد اســلامي که براســاس آن ســه نفر از پنج عضو هیئت امناي این دانشگاه باید با تأیید شــوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب شــوند، فریدون عزیزي، فرهاد رهبر و مهدي طهرانچــي را بهعنوان اعضاي جدیــد هیئت امناي دانشگاه آزاد انتخاب کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.