شکست «ماتادور جنگجو» در ویمبلدون

Shargh - - ورزش -

رافائــل نــادال در مرحلــه چهــارم مســابقات ویمبلدون برابر ژیل مولر، نفر بیستوششــم جهان، شکســت خورد و از این رقابتها کنــار رفت. نادال 31ســاله با وجود تلاش و جنگندگی زیاد، در نهایت با حســاب 3 بر 2 مغلوب شــد تا روند ناکامیهای ســالهای اخیرش در این گرنداســلم ادامه داشته باشــد. نــادال ســتهای اول و دوم را ‪-6 3‬و ‪6- 4‬ باخت، اما در ســتهای ســوم و چهارم به ترتیب با نتایج ‪-3 6‬و ‪-4 6‬پیروز شــد تا این مســابقه به ست پنجم کشیده شــود. این ماراتن تماشایی که بیش از چهار ســاعت و 47 دقیقه به طول انجامید، در ست پنجم با نتیجه 1۵ بر 13 به نفع مولر 34ساله به پایان رســید.قضاوت این دیدار به عهده علــی نیلی، داور ایرانــی- آمریکایی بود. ژیل مولر بلندقامت با اتکا بر سرویسهای پرقدرتش مسابقه را با اعتمادبهنفس زیادی شــروع کرد و در دو ســت نخست مسابقه به برتری رسید، اما نادال با جنگندگی مثالزدنی خود به بازی برگشت و توانست حساب کار را 2 بر 2 مساوی کند؛ درحالیکه پیشبینی میشــد قهرمان 1۵ دوره مسابقات گرنداسلم در ادامه مسابقه، جریان بازی را به دست بگیرد، ست پنجم بسیار نزدیک پیش رفت و هــر دو تنیسباز چندین فرصت را برای شکســتن گیمهای ســرویس یکدیگر از دست دادند. در نهایت نادال که چهار بار مولر را در کسب امتیاز نهایی ناکام گذاشته بود، در گیم بیستوهشتم این ماراتن تسلیم شــد و از ویمبلدون 2017 کنار رفــت. «رافا» که ماه گذشــته برای دهمینبار قهرمان رولان گاروس شده بود، امید زیادی داشــت که بتواند برای ســومینبار دوگانــه رولان گاروس-ویمبلــدون را فتح کند، ولی ایــن آرزوی او محقق نشــد. نادال، مرد شــماره دو تنیس جهان پس از این شکست، گفت: «این بهترین بازیای نبود که باید در برابر یک حریف بدقلق انجام مــیدادم، به مولر تبریک میگویم؛ او فوقالعاده کار کرد، بهخصوص در ســت پنجم. من هــم تا آخرین توپ جنگیــدم». بهاینترتیب، نادال کــه پیشتر در ســالهای 200۸ و 2010 در ویمبلــدون به قهرمانی رســیده بود، برای ششمین ســال پیاپی نتوانست به جمع هشت تنیسباز برتر این رقابتها راه پیدا کند. در ســوی دیگر، مولــر، بخت شــماره 16 ویمبلدون امســال که موفق شد برای نخستینبار به یکچهارم نهایی این رقابتها راه یابد، درباره این پیروزی گفت: «در ستهای سوم و چهارم اصلا احساس نمیکردم که بد بازی میکنم؛ بنابراین مرتب به خودم یادآوری میکردم فقــط ادامه بــده و اگر باختــی هم حتما حریفــت خیلی از تــو بهتر بوده. در ادامه مســابقه ســرویسهای بهتری زدم».این بازیکن لوکزامبورگی کــه پیش از ایــن تنها یک بار در یــو اس اوپن 200۸ توانسته بود در جمع هشت نفر پایانی یک گرنداسلم قــرار بگیرد، امروز، در مرحلــه یکچهارم به مصاف مارین چیلیچ کروات خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.