فوتبالیها دوباره صداوسیما را تهدید کردند

Shargh - - ورزش -

مدیران باشــگاههای پرسپولیس و استقلال تهران در نشســت با «مهدی تاج»، رئیس فدراسیون فوتبال، حق پخش تلویزیونی مســابقات را از حقوق الزامآور فوتبال دانســتند. به گزارش ایرنا، «علیاکبر طاهری»، سرپرســت پرســپولیس و «ســیدرضا افتخــاری»، مدیرعامل استقلال، روز گذشته در نشستی با «مهدی تاج» درباره مســائل اقتصادی و مشکلات باشگاهها، بلیتفروشــی فصل آینده و مســائل مختلف دیگری که بخش عمــده آن به دریافتنکــردن حق پخش تلویزیونی مربوط اســت، به بحث و بررسی پرداختند. افتخاری، مدیرعامل باشگاه استقلال تهران، دراینباره گفت: «مهمترین موضوعی که در نشست بررسی شد، بحث حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر فوتبال بــود. درحالحاضــر، مذاکرات خــود را در این زمینه انجــام میدهیم و امیدواریم به یک راهحل مناســب دســت پیدا کنیم تا حق و حقوق همه باشگاهها برای حق پخش تلویزیونی از طریق صداوســیما پرداخت شود. در این راستا، سیاست فدراسیون فوتبال، وزارت ورزشوجوانان، ســازمان لیگ برتر و تمام باشگاههای کشــور، بر این است که صداوســیما همکاری لازم را داشــته باشــد. چنانچه یک درصد به توافق نرسیم، چــارهای نداریــم جز آنکــه مانع پخــش تلویزیونی مســابقات شــویم». «علیاکبر طاهری»، سرپرســت باشــگاه پرســپولیس تهران، نیز با اشــاره بــه اینکه باشــگاهها در گردش امور مالی خود با مشکل مواجه هســتند، اظهار کرد: «در این چند سال، حق و حقوقی را که میتوانســتیم از حق پخش تلویزیونی دریافت کنیم تا گردش مالی باشگاهها با مشکل مواجه نشود، در اختیار نداشتیم. فدراســیون فوتبال از یک طرف و باشگاهها از سوی دیگر، باید به حق خود از لحاظ حق پخش تلویزیونی برســند. اگر به موضوع حق پخش تلویزیونی توجه نشود، بدون شک فوتبال کشور آسیب میبیند و این در حالی است که حق پخش تلویزیونی در ســایر کشــورهای دنیا، 60 تــا 70 درصد پرداخت میشــود و این امر متأسفانه تاکنون برای ما رخ نداده است. خوشبختانه جلسات خوبی با صداوسیما برگزار شده و به نتایجی هم رسیدهایم. اگر در روزهای آینده نتایج قطعی نشود، مطمئنا پخش مسابقات تلویزیونی با مشــکل روبهرو خواهد شد». حق پخش تلویزیونی یکی از مشکلات سالهای اخیر فوتبال ایران محسوب میشــود که حتی با ورود ارگانهای دولتی نیز ادامه داشته و یک بار باعث پخشنشدن مسابقات شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.