ورود قوه قضائیه به پرونده شکایت بازیکنان از باشگاهها

Shargh - - ورزش -

موضوع بدهی باشــگاهها به بازیکنان و مربیان یکی از دغدغههای اصلی فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ بوده اســت. به گزارش سایت نود، با توجه به اساسنامه فدراسیون فوتبال که اجازه دخالت به هیچ نهادی را جز در موارد خاص نمیدهد، در بحث بدهی باشــگاهها به بازیکنــان و مربیان، تاکنون قوه قضائیه وارد نشــده بود؛ اما برای اولینبار قوه قضائیه در این ماجرا وارد شــده و بهتازگی حکمی درباره شکایت یک بازیکن از باشگاهی بزرگ و معروف صادر کرده است. رأی شعبه ۸7 دادگاه عمومی حقوقی تهران به ریاســت حمیدرضا چاووشی که دال بر محکومیت یک باشــگاه ورزشی بزرگ است، به استناد رأی قطعی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال صادر شده اســت. غلامرضا رفیعی، کارشناس حقوقی فوتبال، دراینباره میگوید: «دادگاه حکم قطعی کمیته انضباطــی را بهعنــوان دلیل و مســتند طــرح دعوای مطالبه وجه در دادگستری پذیرفته است؛ بهعبارتدیگر، استدلال دادگاه این است که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبــال، بهعنوان مرجع اختصاصــی اختلافات مربوط به ورزش فوتبال، اســتحقاق بازیکن بــه دریافت مبلغ قرارداد را احراز کرده اســت؛ اما چون کمیته انضباطی اختیار قانونی را برای توقیف اموال و حسابهای بانکی باشــگاه ندارد، این حق بازیکن است که اقدام به تقدیم دادخواســت مطالبه وجــه نزد دادگســتری که مرجع تظلمخواهی و دادخواهی عام اســت، کند». درهرحال با مطالعه اسناد به نظر میرسد که این حکم، گرهگشای صدها حکم قطعی اجرانشــده کمیتههــای انضباطی و اســتیناف فوتبال ایران اســت. واقعیت این است که درحالحاضر صدها حکم قطعی انضباطی و اســتیناف فدراســیون فوتبال وجود دارد که بدون اجرا مشــغول خاکخوردن هستند و این حکم میتواند فتحبابی برای حلشدن موضوع شکایت طلبکاران فوتبال ایران باشد. حــالا آنهایی که طلبکار هســتند و احکام و مســتندات کمیتههای انضباطی و اســتیناف را دارند، میتوانند به گرفتن حق و حقوقشان امیدوار باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.