کیمیا علیزاده جمعه از بیمارستان مرخص میشود

Shargh - - ورزش -

کیمیا علیــزاده، نایبقهرمان تکواندوی جهان که پس از بازگشت از مسابقات جهانی کرهجنوبی به یک بیماری عفونی مبتلا شده است، بهزودی از بیمارستان مرخص میشود. محمد احسنیفروز، دبیر فدراسیون تکواندو، دراینباره گفت: «دوره درمانی کیمیا علیزاده در بیمارســتان رو به پایان اســت و بهزودی به منزل منتقل میشــود. هماکنون او وضعیت مســاعدی از لحاظ جسمانی دارد. درباره بیماری ای که او بهتازگی به آن مبتلا شده نیز باید بگویم از سه روز قبل مداوای اصلی علیزاده در بیمارســتان شروع شده است. دوره درمانــی او زیر نظر دکتر علیرضــا معتمد و همچنین فدراســیون پزشــکی- ورزشــی ایران در حال انجام است». حســن قاضیزادههاشمی، وزیر بهداشت هم روز گذشته از کیمیا علیزاده عیادت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.