دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی شد

Shargh - - ورزش -

علــی دادگــر بــا اکثریــت آرا بهعنــوان رئیس فدراســیون تیرانــدازی انتخــاب شــد. انتخابــات فدراســیون تیراندازی روز گذشته با ریاست داورزنی، معــاون ورزش قهرمانی، در محــل آکادمی المپیک برگزار شــد و علی دادگر بــا 23 رأی از مجموع 39 رأی، بهعنــوان رئیس این فدراســیون انتخاب شــد. مهرعلی بارانچشــمه نیز 1۵ رأی داشــت و حسین زکــیزاده تنها صاحب یک رأی شــد. پیــش از این، مجمع انتخاباتی این فدراســیون برگزار شــده بود و سیدمهدی هاشــمی بهعنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد؛ اما با شکایت دیگر نامزدهای انتخاباتی مبنی بر دوشــغلهبودن، با رأی دیوان عدالت اداری، از سمت خود برکنار و مبینی بهعنوان سرپرست این فدراسیون منصوب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.