برگزاری دومین دوره مسابقات بهکاپر

Shargh - - ورزش -

به گزارش روابطعمومی انجمن بهکاپ فدراسیون گلف جمهوری اســلامی ایران، دومین دوره مســابقات بهکاپر Behcuper() قهرمانی کشــور بــا عنوان «جام بزرگداشــت شهدای آتشنشان پلاســکو»، روز جمعه 23 تیر در «زمینچمن مجموعه ورزشی شهدای اوین» به صورت انفــرادی تکحذفــی و در دو بخش آقایان و بانوان آغاز میشــود. در این دوره از مســابقات که با همکاری انجمن بهکاپ فدراسیون گلف، سازمان ورزش شهرداری تهران و همچنین اداره تربیتبدنی شهرداری منطقه یک تهران برگزار خواهد شد، 120 ورزشکار از 10 استان کشور به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.