تقدیر از فعالان ستادهاي روحاني

Shargh - - سیاست -

شــرق: نشســت تقدیر از مســئولان ســابق ســتادهاي انتخاباتــي حســن روحانــي در اســتانها و نیــز کمیتههــاي اقشــاري مرکز، دیــروز با میزباني ســتاد مرکــزي و با حضور اعضاي شــوراي سیاســتگذاري و مسئولان ارشــد آن برگزار شــد. در این نشست محمد شریعتمداري، ریاســت وقت ستاد و مرتضي بانک، قائممقام سخنراني کردند.

بــه گفته مرتضــي بانک «با وجــود اینکه ســتادهاي انتخاباتــي دکتر حســن روحاني فعالیت خود را دیرهنگام آغاز کردند و ماهها بعد از سایر رقبا شاکله ستاد انتخاباتي مرکزي و همچنین اســتانها بنا شــد؛ ولي با تلاش و همت فعالان ســتادها بهخصوص رؤســاي ســتادهاي استاني، ســتادها یکي از مهمترین عواملي بودند که حماســه 2٩ اردیبهشت را خلق کردند .»

محمد شــریعتمداري نیز در این نشســت گفت: «عموما مســئولان و فعالان ستادها از نیروهاي فکري و سیاسي معتقد و متعهد به آرمانهاي امام و انقلاب و رهبري و نیز دولت تدبیر و امید بودند که یقینا درباره راهکارهاي لازم براي بهرهمندي دولــت از توان فکري و تجارب اجرائي آنان اندیشــیده خواهد شــد. ســتاد انتخاباتي دکتر روحاني افتخار دارد که موفق شــد با تدبیر و عقلانیــت، رنگینکماني از اندیشــههاي گوناگون سیاســي کشور را در حمایت از کاندیداتوري دکتر حسن روحاني به صحنه آورد .»

دیگــر ســخنران این نشســت محمدعلي نجفي، رئیس وقت اتاق فکر ســتاد انتخاباتي دکتــر روحانــي و همچنین ســتاد فرهنگیان حامي او بود که در ادامه با توضیح یافتههاي خود از روند انتخــاب وزرا در کابینه دوازدهم و برنامهمحــوري در دولــت بعــدي، گفت: «کارآمدي دولت بعدي، اصليترین مسئلهاي است که در تعیین وزیران مدنظر دکتر روحاني خواهــد بود. بایــد کابینه کارآمــدي انتخاب شــود که بتواند به مطالبات و خواســتههاي برحق مردم جامه عمل بپوشاند. در سایه این موفقیت کابینه اســت که ميتوان به تشکیل مجلس و دولت آینده با همین مشي و منش امیدوار بود».

در ادامه این نشست با بررسي نقاط ضعف و قــوت فعالیــت ســتادهاي انتخاباتي دکتر روحانــي، ضمن اعلام حمایــت مجدد از او و برنامههاي دولــت، برخي از حاضران به بیان نظرات خود پرداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.