ي ن انصسادحسف بخموينري:زيم حتي با دشمنانمان

Shargh - - سیاست -

جماران: حجتالاســلام «سیدحســن خمیني» در دیدار بــا مدیرعامــل و جمعي از کارکنان ســازمان تأمیــن اجتماعــي که بــه مناســبت هفتــه تأمین اجتماعي در حســینیه جماران برگزار شــد، با تأکید بــر وظیفه جامعه در قبال تکتــک افراد و حوادث، بيتفاوتنبودن در قبال این امور را نیازمند وجود یک مکانیسم واحد دانســت و گفت: «همه ما نسبت به کلیت جامعه مســئولیت داریــم و تحقق این امر در گرو تأسیس نهادي اســت که افراد بدون درازکردن دست تکديگري به ســوي دیگران، مشکلشان حل شود».او با اشاره به اینکه تا پیش از پدیدآمدن تأمین اجتماعي در جوامــع لحظاتي در زندگي افراد پیش ميآمد که دســت نیاز به ســوي دیگران دراز کنند، تصریح کرد: «ایجاد سیســتمي که افراد با وجود آن دغدغه آینده نداشــته باشند، وظیفه جامعه در قبال تکتک افراد بوده اســت و اساســا داشــتن کمترین دغدغــه در این زمینه شــرط اساســي یــک جامعه سالم اســت».او ادامه داد: «برایناساس، بزرگترین کارکرد دســتگاههاي تأمین اجتماعي، ایجاد آرامش در میــان مــردم اســت و آرامش و اطمینان شــرط حیات طیبه است».سیدحســن خمیني با بیان اینکه «اطمینان» از هرآنچه در زندگي داریم مهمتر است، گفــت: «بزرگترین نقش پیدایــش تأمین اجتماعي و زیرمجموعههــاي آن ایجــاد آرامــش در زندگي انســانها و ایفاي وظیفه جامعه در قبال مسئولیت ایجاد آرامش براي تکتک افراد جامعه است.»

او با اشــاره بــه ایــن روایــت از پیامبــر گرامي اســلام)ص( که ميفرمایند «اختلاف امتي رحمه،» گفت: «احتمــالا معناي «اختــلاف» در این روایت، «رفتوآمدکردن » است؛ چراکه نفس معاشرتکردن یکي از عوامل عبوردادن جوامع از بحرانهاســت.» سیدحســن خمیني با بیــان اینکه مــا خیلي اوقات دشمنان نادانستههاي خویش هستیم، افزود : «خیلي وقتها تصور ميکنیم دیگران ذهنیات و نیات منفي نسبت به ما دارند، اما وقتي با هم رفتوآمد ميکنیم و متوجه ميشویم اینگونه نبوده یا اگر هم اختلافي وجــود دارد تا این مقدار نبوده اســت».او تأکید کرد: «امــروز جامعه ما نیازمند مراودات بیشــتر اســت، زیرا بداخلاقيها و بياخلاقيها در عرصه سیاســي جامعــه ناشــي از عــدم گفتوگو و ســخنگفتن با یکدیگر است».سیدحسن خمیني با اشاره به روایتي از امــام علي)ع( مبنيبر اینکه «مودت با مردم رأس عقل اســت»، تأکید کرد: «با مردم رفیــق و مهربان باشید و با آنها رفتوآمد کنید؛ صد هزار گره سیاسي و اجتماعي مــا با یک «لبخند» حل ميشــود».او با تأکید بر اینکه مراودات در جامعه ما باید زیادتر شود، گفــت : «بخش عمده بحثهایي که امروز در فضاي جامعه ما شــکل ميگیرد، ناشي از عدم گفتوگو و آشــنایي با یکدیگر اســت؛ در نتیجه، فضایي ساخته شــده است که گویي یک طرف شــیطان رجیم و آن یکي ابلیس خائن اســت! و با هم دعوا ميکنند، اما اگر بنشــینند و صحبت کننــد ميفهمند که باوجود همه ایرادات، این تصورات نادرســت بوده است».او با اشاره به قاعده طلایي اخلاق که «آنچه براي خود ميخواهي بــراي دیگران بخواه»، گفت: «این قاعده یعنــي خودمــان را بهجاي دیگــران بگذاریم و فکر نکنیم تافته جدابافته هستیم؛ بنابراین با دشمنانمان هم انصاف بورزیم».سیدحســن خمیني با اشاره به اینکه امیرالمؤمنین)ع( در بخش سوم روایت مذکور ميفرمایند «براي عموم مردم خوشــرویي و احسان را عطا کن»، تأکید کرد: «عبوس نباشیم و بدانیم رمز حل بسیاري از مشکلات امروز ما مراوده و گفتوگو، نشستوبرخاست، صحبتکردن و انصاف است؛ اما متأســفانه انصاف نميورزیم ». او با بیان اینکه تأمین اجتماعي انجام یک وظیفه عام اجتماع براي ایجاد آرامشي اســت که ميتواند از مراودات، دلجویيها و محبتهــا ریشــه بگیرد، گفــت: «اگر نســبت به دیگران دلسوز نباشــیم ، «جامعه» شکل نميگیرد .» او ســخنان خود را بــا روایتي دیگــر از پیامبر گرامي اســلام)ص( پایان داد و گفت: «ایشــان فرمودهاند که در مصاحبت با کســي که با تو مصاحبت ميکند خوب باش. اگر اینگونه بودي مسلماني».در ابتداي این دیدار، محمدرضا نوربخش، مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعي، در ســخناني با اشــاره به اصل 2٩ قانون اساسي در مورد ضرورت تأمین سلامت مردم گفت: «خوشــبختانه بعد از انقلاب، گامهاي بزرگي برداشــته شــده و اکثر جمعیت کشور تحت پوشش تأمین اجتماعي قــرار دارند». او گفت: «انشــاءالله با اجراي سیاســتهاي بالادســتي، گشــایشهاي حاصل از برجــام و سیاســتهاي اقتصادي دولت صندوقهــاي بازنشســتگي مانند بســیاري دیگر از کشورها تبدیل به تهدید نخواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.