باور كنيد فيلم نيست!

Shargh - - سیاست -

حســین جلالی: با نزدیکشدن به ســالروز وقایع تیرماه ســال ۷۸، بســیاری از کاربران فضای مجازی به ایــن موضوع توجــه کردند و درباره آن نوشــتند. دراینبین عکسی نیز از مسعود دهنمکی- عضو پیشین انصار حزبالله و کارگردان کنوني ســینما- دیده شد که او را باتومبهدســت و همراه با لبخندی درون یک بازداشــتگاه/زندان نشــان میداد. این عکس مربوط است به پشت صحنه یکی از فیلمهایی که کارگردان ســهگانه اخراجیها ســاخته بود و ربطــی به ۱۸ تیر نداشــت.دهنمکی به این عکس واکنش نشان داد و در حساب اینســتاگرام خود نوشت: «وقتی شیطنت یک عکاس ســر صحنه فیلم تیتر سایتهای مدعی روشــنفکری و باعث قضاوت دیگران میشود. اینجا کوی دانشــگاه است نه ســر صحنه فیلم باور کنید! اخلاق کیلویی چند؟ این شــتر دروغپردازی درِ خانه همه میخوابد. دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد! بعضیها با سکوتشــان آن روز توقع دفاع نداشــته باشــند. آســیاب به نوبت».خبرگزاریهای متعددی واکنــش دهنمکی را بازنشــر کردند؛ امــا در بین آنها پرداخــت خبرگزاری فــارس متفاوت بــود؛ فارس با تیتر «داداچ داری اشتباه میزنی!» این موضوع را کار کرد و در ادامه با توضیح اینکه «فعالان شــبکههای اجتماعــی گاف کانالهای تلگرامی ضدانقلاب علیه کارگــردان فیلم ســینمایی اخراجیها را دســتمایه طنز قرار دادنــد»، بعضی از واکنشهای طنزی را که دراینبــاره در فضای مجازی پدید آمــده بود، نیز در گزارش خود جای داد.مسعود دهنمکی سالها پیش دربــاره ۱۸ تیر صحبــت کرد؛ او انگشــت اتهام را به سمت اصلاحطلبان گرفت و انصار حزبالله را تنها در «سرکوب فاز دوم بحران» فعال دانست. دهنمکی در ادامه همین مصاحبه افزود: «اگر حزبالله نبود، هیچ جایی برای این حضرات از چپِ چپ گرفته تا راســت راست نبود. اگر بحران فراگیر میشد و بُعد ملی پیدا میکرد، اولین کسانی که بر چوبه دار میرفتند، امثال همین سعید حجاریانها و عبدالله نوریها بودند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.