يك ميليون رأي هم بياوري نياز به اجازه همسر داري

Shargh - - سیاست -

مابقي هم فارغالتحصیل بهترین دانشــگاههاي کشــور هستند. ولي من شــاهد بودم که این خانمها ســالها )۱٠، ۱5 ســال( در موقعیــت کارشناســي خود باقــي مانده و هیچ ارتقایي پیــدا نکرده بودند. قطعــا در وزارتخانههــاي دیگر نیز زنــان وضعیت مشــابهي دارند. این دون شــأن این دولت است که زنــان در چنیــن وضعیتي باقي بماننــد. بیش از ۶٠ درصد خانمهاي ما تحصیــلات آکادمیک دارند. اگر بخواهیم به حداقلهاي توســعه پایدار برسیم، باید حداقل قدمــي در جهت شایستهســالاري برداریم. من موافق تبعیض مثبت هســتم ولــي حداقل این است که با شایستهســالاري فرصتهایي براي زنان به وجود آید.

خانمها دارند تلاش خود را ميکنند و دولت هم باید این فرصت را بــه آنها بدهد. در اندونزي درباره ارتقاي جایگاه زنان مطالعهاي انجام شــده اســت؛ خانمها از سال ۱٩٩٠ تا 2٠۱۴ تلاش کردند و توانستند فرصتي دوبرابر در حضور در کشــور بهدست آورند. در ایران حداکثر تلاش ما به پنج درصد رسیده است! شــعار بزرگ جمهوري اســلامي، عدالت اجتماعي اســت و ]این میزان از[ حضور زنان اصلا با این شعار همخواني ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.