آیا میدانستید...

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

اينجــا تويیتر فیلتر اســت، اما همان کســانی که مسئول فیلتر هســتند توی تويیتر درباره اينکه تويیتر توی ايران فیلتر نیست هر روز چیز مینويسند.

در اينجا برخي از مســئولانش از تريبون رســمی مســائل شخصیشــان را مطــرح میکننــد و توی صفحههای شخصی اينترنتی مثل اينستاگرام درباره مسائل کشــور اظهارنظر میکنند. اينجا مردم جنس اصل خارجی میخرند و درباره حمايت از تولید ملی توی میهمانی و اينترنت نطق میکنند.

اينجــا- البتــه از قول يکی از دوســتانم – برخي توی بطری نوشــابههای غیربهداشــتی خارجی، آب میريزند و میگذارند تــوی يخچال. توی بطری آب هم نوشابه میريزند و میگذارند صندوق عقب.

در اينجــا برنامههای تلويزيــون را برای مخاطب مريخی پخش میکنند و مريخیها عاشق برنامههای تلويزيون ما هســتند، چون خود ايرانیها که ماهواره نــگاه میکنند. در نتیجــه ايران در زمینــه ارتباط با فضايیها و مريخیها از ناســا هم جلوتر است. البته ايران متواضع اســت و شبیه ناسا عقدهای نیست که هرکاری میکند گندهاش کند. ما در اينجا براي اينکه نظر سیاســیمان را به سیاســتمداران اعلام کنیم، عدد 2 را به برنامه فوتبالی 90 ارسال میکنیم.

اينجا هنرمندان، فیلم برای خارجیها میســازند تا هنرمند مردمی بشوند.

در اينجا حريم خصوصی کاملا عمومی اســت و اين هم به اين دلیل اســت که ايرانیها میهماننواز و «درِ خانه باز» هســتند. بــه همین دلیل يکهو يکی در را بــاز میکند و میآيد توی خانه يا ماشــین آدم سرک میکشد.

در کشــور ما اگر ديپلماتی خیلــی ظريف برود با جهان مذاکره کند، به ســمتش گوجه پرت میکنند، اما اگر کســی به سمت دنیا گوجه پرت کرد میآورند تلويزيون و باهاش مصاحبه میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.