الو شرق 88640260

Shargh - - سياست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

تعویض کارت ملی اجبــاری! افرادی بالای 15 ســال باید کارت ملیشــان را تعویض و هوشمند کنند. مســئولان هرازگاهی برای مردم خرجتراشی میکننــد و به فکر جیبهای خالی آنان نیســتند! حــالا کارت ملی هوشــمند نباشــد چــه اتفاقی میافتد؟

فرخیپور درمان معتادان از شعار تا عمل! یکی از دوستان پس از ســالها مجبور شد برای تعمیر خودرو به خیابــان شــوش، خیابــان ارج مراجعــه کند، در جمعی دوســتانه و خانوادگی گفت: ساعت هفت صبح که به این محل مراجعه کردم زنان و مردان معتاد در حال اســتعمال مواد مخدر بودند. او در ادامه صحبتهایــش گفت به یکــی از معتادان گفتم ســاعت هفت صبح مواد مصرف میکنید؟ یکی از معتادان که تازه نشــئه و شــارژ شده بود، در پاسخ به ســؤالم گفت: داداش! خماری، صبح و ظهر و شــب نمیشناســد! بهراســتی مســئول جمعآوری، ســاماندهی و پاکسازی مناطق آلوده کیســت؟ مســئولان بهجای اینکه بــه فکر درمان معتادان باشند فقط شعار میدهند!

علیاکبر فرقانی چرا دستانداز؟ چرا محل توقف اتوبوسهای بیآرتی در ایستگاهها را شخم میزنند و دستانداز ایجاد میکنند؟ هدف شهرداری از این کار چیست؟

مهدیه مرادی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.