مأموريت ويژه به 3 عضو كابينه

Shargh - - اقتصاد -

شرق: ديروز معاون پارلمانی رئيسجمهوری، از دستور رئيسجمهوری به وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزی برای حل مشــکل مؤسســات مالی غيرمجاز خبر داد.

به گــزارش روابطعمومی معاونت امور مجلس رياســتجمهوری، حســينعلی اميری، معاون پارلمانی رئيسجمهوری با اشــاره به جلسه مشترک دولت و مجلس در زمينه حل مشکلات مؤسسات مالی غيرمجاز و سپردهگذاران اين مؤسسات افزود: مباحث اقتصادی بحثهای ظريف و مهمی است و در اين خصوص نيز تصميمهای بسيار کاربردی و خوبی گرفته شد که انشاءالله موجب رفع مشکلات موجود شود.

وی با بيــان اينکه دولت درصدد حل مشــکلات ســپردهگذاران اين مؤسسات اســت، گفت: هر چند اين سپردهگذاران قربانی کلاهبرداری و تقلب شــدهاند، اما دولــت خود را ملزم میداند که نســبت به حل اين مشکل، اقداماتي جدی انجام دهد و دولت خود را موظف میداند که از حقوق سپردهگذاران دفاع کند.

معــاون پارلمانی رئيسجمهوری، با تأکيد بر اينکه حل اين مســئله در صلاحيــت بانک مرکــزی و وزارت امــور اقتصادی و دارايی اســت، گفت: جلســات مشترکی ميان اعضای دولت، از جمله وزير امور اقتصاد و دارايــی و رئيس کل بانک مرکزی با تعدادی از اعضای هيئترئيســه مجلس برای حل مشکلات ســپردهگذاران برگزار شده که بانک مرکزی اکنون در حال حل اين مشکل است.

اميری در پايان تأکيد کرد: ســپردهگذاران بايــد مراقبت کنند که برای رسانههای بيگانه خوراک تبليغاتی تهيه نکنند.

سیف در کمیسیون امنیت ملی مجلس

ديروز همچنين سيدحسين نقوی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی از ديدار رئيس کل بانک مرکزی و جمعی از معاونانش برای بررسی بحران مؤسســات مالی و پولی در کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس خبر داد.

مهلت 7 روزه به سیف

ديروز همچنين شــهاب نادری، عضو کميســيون اقتصادی مجلس، از مهلــت يکهفتــهای نماينــدگان به بانــک مرکزی برای تســريع در تعيينتکليف مؤسســات مالی غيرمجاز خبر داد. او در گفتوگو با خانه ملــت اعلام کــرده، درصورتیکه در مهلت يکهفتــهای، بانک مرکزی، نتوانــد اين نوع مؤسســات را تعيينتکليف کند، بــا موافقت نمايندگان، اعمال ماده 2۳6 و ارســال پرونده اين مؤسســات به قوهقضائيه صورت میگيــرد. در صورت ارســال اين پرونــده به قوهقضائيــه تعيينتکليف مؤسسات غيرمجاز از مجرای دستگاه قضا پيگيری میشود.

توضیح لاريجانی درباره نتیجه جلسه با سیف

رئيس مجلس هم از جلسه با سيف سخن گفته است. او گفت: بانک مرکزی بايد در اسرع وقت مشکل سپردهگذاران مؤسسات مالی را به نفع عام حلوفصل کند.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، علی لاريجانی، رئيس مجلس پيش از آغاز نشست علنی در تشريح جلسه غيرعلنی صبح ديروز گفت: در جلســه صبح، مشــکلات سپردهگذاران مؤسســات اعتباری با حضور سيف و همکارانشــان بررسی شد. آقای پزشــکيان که از طرف مجلس مأمور رســيدگی به ايــن موضوع هســتند، گزارش خــود را ارائه کرد و نمايندگان پيشــنهادات خــود را برای حل اين مشــکلات مطرح کردند. رئيس بانک مرکزی درباره نحوه و تدبير حل مشــکلات مؤسسات مالی و اعتباری گزارشــی داد و به بانک مرکزی اعلام شــد که در اسرع وقت اين موضوع بايد به نفع عام حلوفصل شود. رئيس قوهمقننه همچنين افزود: اگر در اين مســير نياز به کمک مجلس اســت، بايد تا هفته آينده تصميمگيــری کنند و اگر لازم اســت گزارش آن را بــه مجلس بدهند يا خود در دولت حل کنند تا نگرانیهای مردم رفع شــود. از بانک مرکزی خواســتيم با سرعت اين مشــکل را حل کنند، مجلس نيز تا هفته آينده موضوع را پيگيری میکند تا حل شود.

سرمايه گذاری برخی بانکهای دولتی در کاسپین

علــی وقفچی، نماينده مردم زنجان و طارم، در مجلس هم با خانه ملت گفتوگويی کرده و در آن از مســتنداتی خبر داده که نشان میدهد برخــی از بانکهای دولتی در مؤسســه کاســپين، ســرمايهگذاری کرده بودند، اين در حالی است عنوان میشود چرا مردم در اين نوع مؤسسات سپردهگذاری کردهاند.

تسويهحساب نهايی پس از شناسايی تمامی دارايیها

در نهايت سيف بعد از اتمام جلسه غيرعلنی در گفتوگويی با خانه ملت گفت: از روز گذشــته بــه نام صاحبان ســپردهها و به ميزان مبلغ علیالحساب، حسابهايی در کاسپين افتتاح و در کنار آن يک يادداشتی ارائه میشود که اين مبلغ علیالحساب است.

رئيس کل بانک مرکزی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر انتشار اخباری درباره کســر 10درصدی پول ســپردهگذاران کاســپين، گفت: همانگونه که بارها تأکيد شــده اين مبلغ که به ســپردهگذاران پرداخت میشــود، تسويهحساب نبوده، بلکه علیالحساب است و تسويهحساب نهايی پس از شناســايی تمامی دارايیها و ارزيابی آنها صــورت میگيرد که در آن زمان میتوان با تمامی سپردهگذاران تسويه کرد.

رئيــس کل بانک مرکزی با بيــان اينکه رقم پرداختــی کنونی به هر طريقی که پرداخت شــده به صورت علیالحســاب بوده اســت، افزود: با توجه به اينکه مراجعه کم بوده، از روز گذشــته تصميم گرفته شــده اين مبلغ به حساب تمامی سپردهگذاران واريز شود؛ چراکه فهرست اين افراد وجود دارد.

سيف ادامه داد: مبالغی که به نام سپردهگذاران کاسپين علیالحساب واريز شده، قابل برداشت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.