معاون امور بينالملل وزارت نفت در گفت وگو با «شرق» از به نتيجه رسيدن 15 مذاکره تا پايان سال خبر داد پول زور نميدهیم

26 مذاکره همزمان براي جذب شريك خارجي در حال انجام است

Shargh - - اقتصاد -

شــکوفه حبیبزاده: قرارداد توتال امضا شــد، اما هنوز دغدغه و نگرانی دلواپســان نســبت به آن تمام نشده اســت. هر روز از سویی علیه آن سخن میگویند و به آن میتازند، اما امیرحسین زمانینیا، معاون امور بینالملل وزارت نفت، در گفتوگویش با شــرق ، میگوید همه این اظهارنظرها جنبه شخصی دارد و نه ملی. او اینگونه حملات را اینطور تعبیر میکنــد: آقاي زنگنه بهعنوان شــخصي که موفق شــد و این قرارداد را به ثمر رساند، مورد توجه افکار عمومي و هیئت دولت قرار ميگیرد. دو، سه سال شبانهروزي این مسئله هدایت شده تا به اینجا رسیده و یك عده نميخواهند این موفقیت را ببینند. این موفقیت را شــخصي ميبینند. در حاليکه این موفقیت کشور و صنعت نفت کشور اســت، نه موفقیت شخصي آقاي زنگنه. تأکید میکند این حرفها سیاســی است و این منتقدان صرفــا قصد جلب توجه دارند. معاون امور بینالملل وزیر نفت معتقد است با اینکه توتال نیازی به اجازه اوفک ندارد، اما در عین حال به دلیل سرمایهگذاری دانهدرشت خود، حتما بهصورت غیررسمی گفتوگویی با آمریکا داشــته اســت. درنهایت امضای این قرارداد ثابت کــرد آمریکاییها دیگر نمیتواننــد کاری کنند. او در عین حال در این گفتوگو از تغییر شــرایط ایران داد ســخن میدهد. میگوید دیگر پــول زور نخواهیم داد و هزینههای پسابرجام، تقریبا یکسوم شده است. زمانینیا از 26،25 قراردادی خبر میدهد که بهصورت موازی در جریان اســت و تا پایان ســال جاری 10 تا 15 مذاکره به قرارداد منتهی خواهد شد.

با توجه به انعقاد قــرارداد توتال بهعنوان غول نفتي با ایران، پیشبیني شــما از رفتار سرمایهگذاران خارجي براي ورود به ایران چیست؟

در بحثهاي سیاســت داخلي ما همیشه این نکته بوده که عــدهاي ميگویند ســرمایهگذاري خارجي چرا ضروري اســت و ما به انــدازه کافي ســرمایه براي این کار داریم. به نظرم این گفته ســادهکردن مســئله است. ســرمایهگذاري خارجــي وقتــي محقــق ميشــود که سرمایهگذاري داخلي انجام شده باشد. هیچ سرمایهگذار خارجي حاضر نیســت در کشــور دیگري سرمایهگذاري کند اگر اتباع آن کشــور خودشان ســرمایهگذاري نکنند. بنابراین در این رقابت بسیار شدید بین کشورهاي در حال توسعه براي جذب ســرمایه خارجي، آنهایي موفقترند کــه بتوانند ســرمایه داخلي را جذب کننــد. تا زمانيکه سرمایهگذاري داخلي انجام نشود سرمایهگذاري خارجي به طریق اولي انجام نميشــود. اینکه بعد از 12 ســال توانستهایم ســرمایهگذاري خارجي جذب کنیم، جالب اســت، اما کاما معمولي اســت. براي ما جالب اســت چون به دلایل سیاســي، 12 ســال نتوانســتیم این کار را بکنیم. بعد از برجام که تحریمها مرتفع شــد، به صورت کشــوري عادي و معمولي در شرایط نرمال کار ميکنیم و به خاطر جذابیتهاي ایران که شــامل اقتصاد متنوع، نیروي کار آموزشدیده و باسواد، مبناي مهندسي خیلي خوب و الحمدلله ســرمایههاي خدادادي زیاد است، در رقابت براي جذب ســرمایه خارجي موفق شدیم. برجام این امکان را به ما داده که بتوانیم با دیگران رقابت کنیم.

اما ســایه رفتارها و تهدیدهاي آمریکا همچنان ↙ هست.

بله. دنیا یك کاسه خوب گیاس نیست که بهراحتي خورده شود و همیشه چالشهایي هست. حدود دو سال بعد از برجام این اولین قرارداد ماســت که به ســرانجام رسیده است. مذاکرات دیگري هم در جریان است. حدود 25 مذاکره براي پروژههای مختلف در جریان است. این مذاکرات 18 ماه طول کشــیده تا به عقد قرارداد منتهي شــده و براي یك قــرارداد نفتي زماني طبیعي اســت. قــرارداد بــا توتال در شــرایط عادي و معمولي اســت، منتها چون ما تا به حال شــرایط عادي نداشتیم برایمان جالب است که توانســتهایم در فضاي بعد از برجام به نتیجه برســیم. نکته کلیدي من این است که برجام، این فرصت را به کشور داده که بتواند با دیگران که به دنبال جذب سرمایه خارجي هستند، رقابت کند و وزارت نفت و شــرکت ملي نفت توانســتند از این فرصت استفاده و در شــرایطي عاديشــده این قرارداد را منعقد کنند. به خاطر شــرایط سیاســي داخلي و بینالمللي انعقاد این قــرارداد براي ما جالب اســت، چراکه کره، ژاپن و خیلي از کشــورهاي اروپایي که شرکتهایشــان بــا ما مذاکره ميکنند، تحت تأثیر فضاي بینالمللي مســموم هستند. ایــن امر انعقاد این قــرارداد را مهمتر از آنچه هســت، جلوه ميدهد. این فضاي مسموم همان شرایط سیاسي حاکم بــر منطقه و ایران و انتخاب آقاي ترامپ اســت. ایــن قــرارداد براي ما تازه اســت، چون 12 ســال چنین موردي را نداشتهایم و توانســتهایم موفق به انجام این کار شــویم. هر قرارداد یكسري ریســك دارد. بخشي از ریسكها فني هســتند مثل اینکه بهعنوان نمونه، پروژه و منبع چه باشــد و چطور استخراج شــود و در کنار آن، یكسري ریســكها هم اقتصادي و سیاسي است. تمام ریســكهاي موجود به وسیله توتال و CNPCI (شرکت چیني( لحاظ شده و وکا و تحلیلگران همه این ریسكها را تبدیــل به رقم ميکنند که آیا چنین قراردادي با توجه به همه ریســكهاي موجود، ارزش این کار را دارد یا نه. شــرکتهاي معتبر دیگر بینالمللي آســیایي و اروپایي ميبینند شــرکت بزرگ بینالمللي مثل توتال ریسك این کار را تجزیــه و تحلیل کرده و پذیرفته. توتال از نظر بقیه شــرکتهاي بینالمللي قابل اعتماد است و قراردادش با ایران نشــان ميدهد که شــرایط ما خوب اســت. این قرارداد، به بقیه شــرکتها کمك ميکند بگویند توتال که این ریســك را پذیرفته ما هــم ميتوانیم چنین کاري انجام دهیم.

در مذاکرات با شــرکتهاي دیگــر مطرح نکرده بودند که اگر غول نفتي مذاکره داشته باشد و بپذیرد، ما هم خواهیم پذیرفت؟

در مذاکــره همهچیز بیان نميشــود امــا به صورت غیررســمي همه ميگویند اگر توتال و شرکتهاي بزرگ نفتي آمریکایي و انگلیســي بیایند، چنین اتفاقي، کمك ميکند که راه باز شــود و براي این کار احســاس راحتي کنند. چون این قرارداد بزرگ و معمولي بعد از 12 ســال اســت، شــك نکنید بیش از اندازه خودش در دینامیك جذب ســرمایهگذاري خارجي و مشــارکت شرکتهاي دیگر تأثیرگذار خواهد بود.

پیشبیني شــما از عکسالعمل آمریکا نسبت به انعقاد چنین قراردادي چیست؟

حق انتخابهاي کشورها نامحدود نیست. آمریکا هم یكســري انتخابها دارد. آمریکا برجام را انتخاب کرده و متعهد بــه عملکردن به آن اســت. برجام به آمریکا چنین امکان یا فرصتي را نميدهد که با چنین معاماتي مخالفت کند و اگر این کار را کند، نقض برجام کرده است.

نــه اینکه حرکــت رســمي انجام دهــد چون دستوپایش بســته اســت، اما همان اظهارنظرها نميتواند اثرگذار باشد؟

عما دیدید که نميتواند. توتال مدیریت ریسك کرده و مطمئنــا عکسالعمل آمریکا را هــم در نظر گرفته و اقدام کرده. برجام چنین اجازهاي به آمریکا نميدهد.

یعني آمریکا سکوت خواهد کرد؟

خیر ممکن اســت ناســزا بگوید یا شــعار دهد، اما کســي اهمیت نميدهد. دکتر روحاني پیشتر ميگفتند اگر آمریکا بــا برجام مخالفت کند منزوي خواهد شــد، همانطور که در شــعار مخالفــت ميکند اما نميتواند عما مخالفت کنــد و درواقع خودش را منزوي ميکند. بنابراین استحکام و اهمیت برجام اینجاست که به آمریکا فرصت مخالفت را نميدهد.

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.