آينه

Shargh - - سياست -

خاستگاه اجتماعی رأی ٢٤میلیونی

حمیدرضا جلاییپور: ... این انتخابات با مشارکت بیــش از ٧۰ درصــد مردم ایران در جهــان و منطقه لغزنــده خاورمیانه، پایگاه اجتماعــی دولت )دولت به معنای وسیع کلمه یا مجموعه نظام سیاسی( در ایران را تقویت کرد. واکنشهای تند بعد از انتخابات )با توجه به سخنان بعضی از ائمه جمعه، مسئولان ســپاه و مواضع سیاسی صداوســیما( نشان میدهد که بخشــی از نتایج ایــن انتخابات باشــکوه راضی نیستند... . اصولگرایان افراطی با ماجرای تتلو و حرام اعامکردن رأی مردم یا با تبلیغکردن روی این جمله آیتالله مکارم که «ما از روی ناچاری بیان میکنیم که با رأی مردم باید امور کشــور اداره شود»، نشان دادند که از سقوطی اخاقی رنج میبرند. اگر نظام، دولت و اصولگرایــان میانهرو به این ســقوط اخاقی توجه نکنند در آینده میتوان انتظار داشت که اصولگرایان رادیکال دست به اقداماتی بزنند که میتواند ضربات غیرمنتظرهای به مصالح ملی کشور بزند... .

اتهام به شخصیت شیطان!

حسین شــریعتمداری: ... نهضــت آزادی که این روزها در حلقه گروههای همسو با مدعیان اصاحات فعال اســت، در بحبوحه جنگ هشتساله با انتشار جزوهای با عنــوان «پایان عادلانه جنــگ بیپایان»! مقاومــت ایران اســامی در مقابل حمله مشــترک عــراق، آمریــکا، اروپــا، صهیونیســتها و برخی از کشــورهای عربی را بیفایده! دانسته و بهاصطاح، اســتدلال کرده بود «همانگونه که خــدای متعال، شــیر را با پنجــه قوی برای حمله آفریده اســت، به آهو نیز پای گریز از معرکه داده اســت»! و با اشــاره به قدرت نظامی آمریکا و اروپا که آشکارا به حمایت از صدام برخاســته بودند، برای جمهوری اســامی ایران و مردم این مرزوبوم نســخه «تسلیم» پیچیده بود! یعنی همان نســخهای که ایــن روزها برخی از مدعیــان اصاحات و شــماری از طیف موســوم به اعتدال با نامهای مســتعار دیگــری نظیر «مذاکره» و «برجامیزاســیون»! میپیچنــد که همان نســخه بزککرده «تســلیم» اســت. طیف یادشده طی چند ماه اخیر و در آســتانه انتخابات ریاســتجمهوری، مقاومــت در برابر باجخواهی و زورگویی دشــمن را بــا «جنگ» و «حمله نظامی» دشــمن برابر معرفی کرده و اصرار داشتند به دوقطبی «جنگ - مقاومت» دامن بزنند و به بیان دیگر «سازش» را که نام مستعار «تسلیم» است، بهای گریز از «جنگ» قلمداد کنند... .

تأملی در فتنه تیر 78

محمدجــواد اخــوان: ... فرآیندی کــه در تیرماه ۱3٧8 به یک صحنهآرایی خیابانی انجامید، تحولی خزنده بود که در سالهای دهه دوم انقاب اسامی آغاز گردید... . فرآینــد تدریجی و خاموش جنگ نرم در طول ســالهای ۱368 تا ۱3٧6 رخنههایی عظیم را در ســبک زندگی و فرهنگ عمومی جامعه ایرانی شــکل داد. در ســالهای پس از دوم خرداد ۱3٧6، با دســتور کار قرارگرفتن راهبردهایی همچون «فتح ســنگر به سنگر» و «فشار از پایین و چانهزنی در بالا» تاش گردید از گســلهای شکلگرفته در جامعه در جهــت بهرهبرداری سیاســی و امتیازگیــری از نظام اســامی اســتفاده گردد. در این ســالها، بخشی از افکار عمومی، خصوصا نسل جوان دانشجو دانسته یا نادانســته به ابزار قدرتطلبــی و پیگیری مطامع سیاسی تجدیدنظرطلبان تبدیلشده بودند... فتنهها بر شکافهای اجتماعی اســتوار شده است و اصولا فتنهگران به دنبال تشــدید این شــکافها هســتند. شــکافی در فتنــه تیرماه ۱3٧8 دشــمن بــه دنبال تشــدید آن بود و جدایی مردم از حاکمیت را تعقیب میکرد... از این منظر میتوان 23 تیر ۱3٧8 را نقطه عطفی در تاریخ انقاب اسامی به شمار آورد. تاش ۱۰ساله دشمن در روزهای دشمنشادکن ۱8تا 22 تیر دو هدف راهبردی پیشگفته را طلب میکرد... .

درآمدی بر شکلگیری دولت آینده

سیدمسعود علوی: آقای روحانی بهزودی کابینه خود را معرفــی میکند. چهار ســال کارکرد دولت یازدهــم فرصــت خوبی بود تــا مــردم تصویری از «اعتدال» در رویکرد دولت در حل مشکات کشور را تجربه کنند. براساس رأیی که مردم در انتخابات 29 اردیبهشت امسال دادند نوعی اعام رضایت یا دادن فرصت جدید بــه روحانی برای اجرای برنامههایش بود. اما ۱6 میلیون رأیدهنــده در پای صندوقهای رأی، داوری دیگــری داشــتند. آیــا روحانی در چهار سال آینده با شکلگیری دولت دوازدهم، پاسخگوی مطالبات مردم بهویژه در حوزه اقتصاد و معیشــت و نیز پاســخگوی نقادان اصلی سیاستهایش خواهد بــود؟ ... مــردم امیدوارند معجزاتی کــه روحانی از برجام در حوزه اقتصاد از آن یاد میکند شکل عملی پیدا کرده و آثار آن را در سفره خود لمس کنند. چهار ســال با وعده و وعید گذشت. آیا چهار سال آینده نیز به همین منوال میخواهد بگذرد؟ مردم میپرســند آیا ما به ســوی حل مشــکات اقتصادی میرویم یا به ســوی تعمیق بحران اقتصادی ناشــی از ضعف مدیریــت دولت و نیز فشــارهای خارجی؟ در دولت یازدهم این مشــکل حل نشد. آیا در دولت آینده این دو مشکل به قوت خود باقی میمانند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.