آمنه شيرافکن

Shargh - - سياست -

فعاليت زنان در مجلس دهم اميدوارکننده است. با وجود محدوديتهاي هميشگي پيشروي زنان نماينده براي طرح برخي مســائل حقوقي و قانوني، آنها از ابتداي کار، روي چند موضوع تمرکز کردهاند و مســائلي را دنبال ميکنند. از تلاش براي جلوگيري از ازدواج دختربچهها گرفته تا اقداماتي براي تغيير وضعيت کنوني قانون گذرنامه و خروج زنان از کشــور. اما ماجرا زماني عجيب ميشود که بفهمي حتي خانم نمايندهاي که بيش از يک ميليون رأي از مردم تهران گرفته هم براي خروج از کشور نيازمند مجوز همسر است. چه با پاسپورت سياسي و چه با پاسپورت يک شهروند عادي. طيبه سياوشي براي سفر غيرکاري به اداره گذرنامه ميرود که متوجه ميشود بايد همسرش نيز براي ارائه مجوزهاي لازم همراهش باشد. همسر سياوشي وسط کارهاي اداري روزانه بوده و چندان از اينکه بايد براي دادن چنين مجوزي راهي اداره گذرنامه شــود، خوشحال نيست. کارمند اداره گذرنامه نيز خطاب به طيبه سياوشي که از قضا نايبرئيس فراکســيون زنان مجلس است گفته شــما اگر ميتوانيد کاري کنيد اول براي خودتان کاري کنيد؛ يعني گره از مشکل گذرنامه زنان بگشاييد. از طيبه سياوشي درباره انتخابات هيئترئيسه مجلس پرسيدهايم و بحث تا ضرورت انتصاب وزير زن و مســائل خروج زنان از کشور پيش رفته است. گفتههاي او نشــان از آن دارد که زنان، چه در مقام نماينده مجلس و چه در مقام سفير نيز- حتي با دردستداشتن پاسپورت سياسي- از روندهاي تبعيضآميز گذرنامه براي زنان مستثنا نيستند و براي خروج از کشور نياز دارند مجوز خروج را از همسرشان دريافت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.