طراح: بيژن گورانی

Shargh - - روزنامه - جدول 2868

افقی:

۱- آتشسوزی- بيماری افزايش فشار مايع درون کره چشــم- خشکســالی 2- نوعی بيماری روانی با مشــخصههای افســردگی و بی اشــتهايی- فرمانها ۳- شــبانگاه- شکســت ورزشــی- جنگ در راه خدا 4- مجلس اعيان- اصطلاحــی در فوتبال- تخته زير ريل ۵- نقل شده- يخزده- تصرف در مالی ۶- شايعهشاعر دربار سلطان سنجر- ترسناک ۷- چارهانديشیديه- پهنه دشــت ۸- زره جنگاوران قديم- از بلايای طبيعی- کشــوری در شبه جزيره هندوچين ۹- مظهر سفيدی- ميز سخنرانی- مجوز ورود به سينما ۱۰- روز آغاز هفته- خمير نان را بــا آن پهن و نازک میکنندماهی کنســروی ۱۱- وســط- ارفاق- بسندگی ۱2- از القاب اشــرافی زنان اروپا- انکارکردن- حرکت سريع به جلــو ۱۳- مأمور نظــم و قانون- کمــک- منفک ۱4- نوعی قايــق پارويی- نقاش نامدار ايرانی و خالق تابلوی تالار آينه ۱۵- قسمت مهم و اساسی هر چيزبزرگمنش- تکيهکردن.

عمودی:

۱- جنبش مقاومت اســلامی فلسطين- معادل فارســی پاراگلايــدر- افســرده 2- راز بیپايــان!دياگــرام – زمينها و ســاختمانهای ملکی ۳- لبه تيز شمشــير- ترکيب آبی و قرمز- رســم و ســنت 4- نام مجنون- تلاوتکننده قرآن- به حد مطلوب نرســيده ۵- کدبانو- کامپيوتر قابل حمل- ناراست ۶- ضميــر غايب- تکه گل خشــک شــده- آزادی ۷- هزاردســتان- از زبانهای زنــده دنيا- مراعات آداب و رســوم ۸- ســازمان جاسوســی آمريــکا- از وســايل نقليــه عمومــی- از بحور شــعر فارســی ۹- دراز کــردن- نوعی ماده معدنی شــبيه شيشــهغــلاف شمشــير ۱۰- بازگرداندن متن از يــک زبان به زبــان ديگــر- پنبهزن- نفــی عرب ۱۱- نشــانه جمع فارسی- مهلتدادن- موسيقیدان زمان خسرو پرويز ۱2- واقعی- عظمت- دوستی ۱۳- چيره- جانشينبزرگــواری ۱4- دارای ويژگیهای دلاورانه- هنر دفاع شــخصی تايلندی- اثر چربی ۱۵- راندن و دورکردنآگاهی داشتن- از تيمهای فوتبال روسيه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.