سربرنيتسا؛ تابوتهاي منتظر

Shargh - - روزنامه - عکس: آسوشيتدپرس

امســال بيســتودومين ســال قتلعــام سربرنيتســا در بوســني اســت. تابوتهاي ســبز در مرکز پوتــوکاري انتظــار خانوادههــاي داغدار را ميکشــند. امسال ۷۱ نفر شناسايي شــدهاند. هر سال همين بســاط است. هر ســال در سالگرد فاجعه سربرنيتسا بقاياي قربانيان کشفشده از گورهاي دستهجمعي شناســايي و تشــخيص هويــت و بــه خانوادههايشــان تحويل داده ميشوند. هر ســال داغ مسلمانان بوســني زنده ميشــود. بسياري از آنها هنوز عزيزانــي زير خاک و در گورهاي دستهجمعي دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.