موصل؛ آزادي کامل ميشود

Shargh - - روزنامه - عکس: رويترز

بــا اينکه صــداي جنگندههاي آمريکايــي در آســمان عــراق به گوش ميرسد، با اينکه هرازچندي دودي از گوشــهوکنار موصــل بزرگ بلند ميشــود، اما نيروهاي عراقي در غرب اين شــهر جشــن پيــروزي گرفتهاند. نخســتوزير، حيــدر العبادي، پيــروزي عراق را در عمليات ۹ ماهــه بازپسگيري دوميــن شــهر بــزرگ اين کشــور اعلام کرده است، هرچند که هنوز پيــروزي نهايي به دســت نيامده اســت. داعش شکســت خورده و عمــده دســتاوردهايش را در اين شهر مهم از دست داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.