عصبانیت چمران از مصاحبه صداوسیما با حافظی

Shargh - - جامعه -

شــرق: حواشــی مرتبــط بــا بحــث ایمنبــودن یا ایمنینداشتن خط هفت متروی تهران که خرداد سال جاری راهاندازی شد و آغاز به کار کرد، همچنان ادامه دارد. صحن شــورای شــهر تهران یکی از اصلیترین آوردگاههای اظهارنظرها و ابــراز مخالفتها در این زمینه اســت. جلسه روز گذشته شــورا هم پر بود از بحثهای داغ در این رابطه؛ آنقدر که حواشــی آن به انتهای جلسه هم کشیده شد. در پایان جلسه روز گذشته که رحمتالله حافظی اظهارات و اسنادی را در رابطه با ایمنی خط هفت مطرح کرد، درحالیکه مثل هر هفته خبرنگاران رســانهها در حال گفتوگو با اعضای شــورا و مدیران شــهری بودنــد، خبرنگار صداوسیما با رحمتالله حافظی درباره توضیحاتش و نامههایی که در این جلســه ارائه کرده، مشــغول گفتوگــو بــود و قرار بــود در ادامه بــا چمران هم مصاحبه کند؛ اما رئیس شــورای شــهر با عصبانیت از مصاحبــه امتناع کرد و دســتور داد دیگر خبرنگار صداوسیما اجازه ورود به شورا را نداشته باشد. او در ادامه با صدایی که از اعتراض بلند بود، در واکنش به مصاحبه خبرنگار صداوسیما با حافظی، گفت: «پول میگیرند تا از کســی فیلم بگیرند. هرکسی پول بیشتر بدهد، فیلم بیشــتر میگیرند. این... اســت. اصلا این صداوســیما صاحب ندارد. واقعا صاحب ندارد». در آن میان، یک نفر خطاب به چمران گفت شاید اشتباه شده و او دوباره ادامه داد: «چه اشتباهی، کار همیشه آنها است؛ قبلیها هم همین بودند».

اما در جلســه روز گذشته شورا چه چیزی مطرح شد که حاشیههای آن به این شکل خود را نشان داد؟

در جلسه روز گذشته شورا که در آن ادامه گزارش شــرکت مترو درباره خط هفت ارائه شد، رحمتالله حافظی در واکنش به این گزارش، ســه نامه مســتند را همراه با شــمارههای آن به نقل از مدیران داخلی مترو خطاب به مدیران عامل شــرکت توســعه مترو و شــرکت بهرهبرداری متروی تهــران، به طور کامل قرائــت کرد که حــاوی مطالبی نگرانکننــده بودند. رئیس کمیســیون ســلامت، محیط زیست و خدمات شــهری شــورای شــهر تهران، با ارائه این مکاتبات فنی، برای چندمینبار خواســتار تضمین امنیت خط هفت از سوی شهرداری شد و اعلام کرد: باید کمیته حقیقتیابی برای بررسی وضعیت امنیت خط هفت مترو تشــکیل شــود؛ در غیر این صورت، مستقیما به دادســتان تهران نامه داده و درخواســت رســیدگی میکند.

او تأکیــد کــرد: برعکس عدهای که بــه جز آهن، ســیمان، آجر و پول چیز دیگــری را درک نکردهاند، بهعنوان یک پزشــک، برای جان انسانها ارزش قائل هستم. او در ادامه، نامهها را قرائت کرد و گفت: خط هفت مترو روز 20 خرداد افتتاح شــد. دو روز قبل از افتتاح این خط، معاون عملیات و نقلیه ریلی خطاب به مدیرعامل شــرکت بهرهبرداری مترو مینویســد: «ضمن تأیید مفاد و شــرایط تعیینشــده در این سند، ورود مســافر به خــط هفت با مخاطرات و ریســک فراوانی روبهرو است که در صورت بروز کوچکترین رخداد غیرعــادی، منجر به بحران خواهد شــد؛ لذا از محضر حضرتعالی مســتدعی اســت به منظور صیانت و حفــظ ایمنی مســافران، از بهرهبرداری با مسافر خط هفت تا زمان رفع نواقص عمده ممانعت به عمل آید».

او تصریــح کرد: در روز افتتــاح، یعنی 20 خرداد، مدیر مرکــز فرمان در نامهای به مدیرعامل شــرکت بهرهبرداری مترو، مینویسد: «شرایط خط هفت برای شروع عملیات مسافرگیری ایمن نیست. خواهشمند اســت دســتور فرمایید تــردد قطارها بدون مســافر به صورت آزمایشــی صورت گیــرد. در صورت بروز هرگونه مشکل در خط هفت، امدادرسانی به قطار و مسافران تقریبا غیرممکن است».

حافظی با اشاره به اینکه این نامه برای بازرسی و حراســت مرکزی نیز ارسال شده است، گفت: در سند ســوم نیز مدیر مهندســی کیفیت و ایمنی در نامهای به مدیرعامل شــرکت بهرهبرداری مترو، دو روز قبل از افتتاح خط، نوشــته اســت: «علیرغــم آمادگی شــرکت بهرهبرداری و انجام همکاری لازم با شرکت مترو جهــت بهرهبرداری از خط هفــت، با توجه به انجام تســت گرم نهایی در مورخه 17 خرداد 96، به استحضار میرســاند که حداقل الزامات بهرهبرداری مورد نیاز برای اجرای جدول زمانبندی اولیه جهت مســافرگیری در این خط، از سوی شرکت مترو تأمین نشده اســت و امکان بهرهبرداری ایمن تا این لحظه وجود ندارد».

در نامــهای که حافظــی قرائت کرد، بخشــی از مهمتریــن الزامات بهرهبرداری خطوط مترو را که در خط هفت رعایت نشده، به این شرح بیان کرد:

- نبــود ایندیکیشــن تــردد قطار در تمام مســیر بهرهبرداریشده )سیستم سیگنالینگ موقت که تنها از ایستگاه میدان صنعت تا مولوی نصب شده تا این لحظه هنوز تســت نشده است. با توجه به تحقیقات صورتگرفته و توضیحات همکاران مترو، این سیستم قادر به مسیرسازی صحیح نبوده است و تنها امکان رؤیت قطارها در برخی موقعیتها مثل ایستگاهها و ســوزنها را دارد؛ بنابراین احتمال بروز خطا و حادثه در این سیستم وجود دارد(.

- عدم تأمین و حفظ پایدار برق شبکه ریل سوم در تمامی طول مسیر بهرهبرداریشده

- ثابتنبودن ســوزنهای طراحیشــده در مسیر که فاقد ماشین ســوزن است، به وسیله اتصال ثابت و قفــل مکانیکی قفلدار )این مــورد میتواند باعث خروج قطار از ریل شود( - عدم نصب استاپر در انتهای خط - نبود سیســتم ارتباطی مناسب )ارتباط تلفنی و بیسیم(. تنها از محدوده ایستگاه محمدیه تا صنعت به صورت ناپایدار ارتباط وجود دارد. از میدان بســیج تا محمدیه بــه طول هفت کیلومتر، هیچگونه امکان ارتباطی بین مرکز و راهبر وجــود ندارد و هنوز کابل فیبر نوری در این محدوده نصب نشده است.

- عدم نصب تابلوهای ایمنی، هشداری و راهنما در طول مســیر و ایستگاهها )در مواقعی که راهبر به هر دلیل متوقف شود، تشخیص مکان توقف و اعلام به مرکز فرمان بسیار سخت است(.

- عدم تجهیز ایســتگاههای مورد بهرهبرداری به حداقل امکانات آتشنشــانی و اطفای حریق و عدم تأمین انشعاب آب در ایستگاهها

- عــدم تأمیــن روشــنایی مناســب )عــادی – اضطراری( در بخشهای مهم از طول مسیر

- عدم امکان رعایت ســرعتهای اعلامشــده از سوی مشاور به دلیل مشکلاتی از قبیل عدم گیجگیری و کنتــرل عرضی خــط، عدم ســنگزنی جوشها و وضعیت نامناســب اتصالات در قسمتهایی از خط که باعث کاهش سرعت سیر قطار میشود

- نصبنکــردن دوربینهــای ضبطشــونده روی ســکوها و ســوزنها و نظارت تصویری بــرای مرکز فرمان

- بــا توجــه بــه طولانیبــودن فاصلــه بیــن ایستگاههایی که بهرهبرداری خواهند شد، در صورت توقف قطــار به هر دلیلی و نیاز به تخلیه مســافران در داخل تونل، مسیرهای خروج مسافران در تونلها تعبیه نشده است و بسیاری از ایستگاههای بین مسیر، جهــت هدایت مســافران به بیرون از خط مناســب نیستند.

حافظی گفت: در انتهای این نامه ذکر شده است: بــا توجه به موارد اشارهشــده، به دلیــل عدم تأمین حداقــل الزامات بهرهبرداری از خط هفت از ســوی شــرکت مترو، تا این لحظه، شروع مسافرگیری با این شرایط ناایمن و پرخطر خواهد بود. دستور فرمایید تا زمان انجام حداقل الزامات مورد نیاز، بهرهبرداری از این خط به تعویق بیفتد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شــورای شــهر تهران همچنین گفت: در این فاصلــه، یکی از خبرگزاریها مطلبی مطرح کرده که ظلم به سپاه است. این خبرگزاری روی کلیپی نوشته است: «آیا پشت پرده دروغ درباره امنیت مترو، حمله به ســپاه اســت؟». این موضوع چه ربطی به ســپاه دارد؟ مــن تعجب میکنم از اینکه این خبرگزاری که متعلق یا وابســته به سپاه است، چرا سپاه را میزند. امنیت خطــوط مترو چه ربطی به ســپاه دارد؟ چرا ســپاه را تضعیف میکنید؟ ســپاه این خط را احداث کرده؟ چرا ســپاه را در تعجیل شهرداری برای افتتاح زودهنگام پروژه دخیــل میکنید؟ امیدواریم خداوند سپاه را از دست این دوستان نادانش نجات دهد.

در ادامــه این اظهارات که چند بار از ســوی رضا تقیپور و احمد دنیامالی قطع میشد، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با لحنی کنایهدار به اعضا گفــت: «معمولا نامههــا را نمیخوانند، حالا این آقا دوســت دارد بخوانــد، بگذارید بخوانــد». در ادامه دنیامالــی در توضیحی با بیان اینکه ســالها کارش همین امور بوده، گفت: «ردوبدل چنین نامههایی در روزهای تحویل پروژه از ســوی شــرکت توسعه مترو به شــرکت بهرهبرداری مترو، عــادی و روال معمول اســت». در ادامه مازیار حســینی، معــاون عمرانی شــهردار تهران، هم در توضیحی حــرف دنیامالی را تکمیل کرد و گفــت: این نامهنگاریهــا برای اعلام نقایص باقیمانده کار در کارنامه پیمانکاران است که بلافاصله رفع شدهاند.

او در ادامــه بــه گــزارش هفته قبــل حافظی و نامههای جدید ارائهشــده از ســوی او اشاره کرد و با لحنی کنایهدار گفت: معلوم شــد ایــن گزارشها از کدام مدیران آب میخورد! حافظی بدون میکروفون پرســید ایــن نامهنگاریها مربوط به یــک روز قبل و بعــد از روز افتتاح و بهرهبــرداری از خط هفت مترو و واردشــدن مردم به این خطوط اســت؟ سؤال این است که چرا با وجود این مخاطرات، افتتاح کردهاید؟ حســینی دراینباره توضیح بیشتری نداد و گفت: این موضوعات کاملا فنی و ابتدایی اســت و من در شأن جلسه شورا نمیدانم بیشتر وقت آن را با این مباحث بگیرم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.