معامله روسيه و آمریکا؟

Shargh - - صفحه اول - کوروش احمدي . کارشناس روابط بينالملل

وزيــر خارجــه آمريــکا در مصاحبه مفصلــي بعد از ديدار ترامــپ و پوتين در هامبورگ به مواردي اشــاره کرد که ميتواند گوياي شــرايط جديدي باشــد که در ســوريه در حال شکلگيري است. او گفت: «بخــش خيليخيلــي طولاني اين ديــدار صرف صحبت درباره ســوريه شــد. موافقتنامه درباره آتشبــس در جنوب غربي ســوريه بســيار دقيق اســت و ما بحث مفصلي نيز درباره ديگر مناطق ســوريه داشــتيم... و ميتوانيم با هم درباره روند سياســي که آينده سياسي مردم ســوريه را شکل خواهــد داد، کار کنيم. آنچه فکــر ميکنم اينبار متفاوت اســت، سطح تعهد دولت روسيه است.» او همچنيــن مدعــي شــد «جامعــه بينالمللي سوريهاي را که تحت حکومت اسد باشد، نخواهد پذيرفت». اين اظهارات تيلرسون و برخي اقدامات مشخص مانند برقراري آتشبس در جنوب غربي ســوريه، ميتواند روشــنگر ابعادي از دستور کار دولت جديد آمريکا و شــکلگيري مرحله جديدي در بحران ســوريه باشد. مهمترين محورها در اين رابطه به شرح زير است:

1. اگــر آتشبس در منطقه مهم جنوب غربي ســوريه که بعد از ملاقات پوتيــن و ترامپ اعلام شــد، دوام آورد ميتوانــد به همکاري وســيعتر و عميقتــري بين روســيه و آمريــکا در ارتباط با ســوريه بينجامــد. اين آتشبس کــه در پي يک سلســلهمذاکرات محرمانه چندماهه بين طرفين حاصل شد، نخستين دستاورد اين مذاکرات نبود. پيــش از اين در اوايل جــولای، اخباري حاکي از توافق آمريکا و روســيه درباره ايجاد يک منطقه حائــل به طول حــدود 130 کيلومتــر از درياچه اسد تا شهر کرامه در ساحل فرات در رسانههاي آمريکا منتشــر شــده بود. هدف اين بــود که اين خط حائــل طرفين و متحدانشــان را از هم جدا نگه دارد و امکان دهد آنها بهجاي ايجاد مشکل بــراي يکديگر، بر شکســتدادن داعش متمرکز شوند و از تلاش براي ورود به حوزه نفوذ يکديگر خودداري کننــد. نظر مثبــت دولتهاي کنوني آمريکا و روســيه بــه يکديگــر و آمادگي دولت ترامپ براي توســل به زور در ســوريه از عوامل اصلي تحول در روابط دو کشور در سوريه است. اين در حالي اســت کــه منتقــدان اوباما مدعي بودند انفعال و ريسکناپذيري او و نيز سياستش مبني بــر مداخلهنکــردن نظامي و سياســي در ســوريه موجب شــده بود او فاقد هرگونه اهرم فشاري در سوريه باشــد و در نتيجه ابتکار عمل را به ســود روسيه از دســت بدهد و به بازيگري غيرمؤثر تبديل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.