شاخصه و ويژگيهاي شهردار آينده

Shargh - - صفحه اول - لطيف روحاني

موضــوع، ســياهنمايي و بيانصافــي در حــق خدمــات و تلاشهــاي انجامشــده در ســالهاي اخير در شــهرداري نيســت اما بايــد پذيرفت تهران بــا چالشهاي جــدي زيســتمحيطي، اجتماعي، ناپايــداري منابع مالــي و اقتصــادي، چالش منابع انســاني و تراکم نيــروي انســاني ناکارآمد، بدهي و مقروضبودن و تحليل منابع مالي، انباشت مطالبات و مســائل پيچيده شهر و شــهروندان، آلودگي هوا، ترافيــک، بافت فرســوده، بلاياي طبيعــي، تراژدي بارگذاري بلندمرتبهســازي )به قــول دکتر حناچي ســاخت 101 برج( در حريم گسلهاي تهران، بحران آب، آشفتگي ســيما و منظر شهري، فقر و بيکاري، شــکاف طبقاتي، بحران جمعيت و فشــار شهرهاي اقماري اطراف تهران روبهروست و تهران شده است شهري بيقواره به مثابه مريضي که نه يک درد بلکه همزمان دهها درد را همراه هم دارد. بهعنوان تذکر آييننامهاي ذکر دو نکته ضروري است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.