حسادتهاي بعد از رقابتهاي انتخاباتي معنا ندارد

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: رئيسجمهوري روز گذشته در جلسه هيئت دولت، با بيان اينکه جمهوري اسلامي ايران در همه مراحل و مقاطع نشــان داد يک سياست عاقلانه و توأم با حکمت براي منطقه و جهان دارد، گفت: «در موضوع هستهاي، ايران نشان داد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.