با احضار، بازداشت و زندانی كردن فعالان مدنی مخالفم

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: وزير اطلاعات روز گذشته و در حاشيه جلســه هيئت دولت در پاســخ به اين پرســش که آيا از احضار برخی خبرنگاران از ســوی نهادهای امنيتی اطــلاع دارد يا خير، گفت: «من بارها گفتهام با احضار، بازداشت و زندانیکردن...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.