مخالفان 3 قراطررحدافوردیتين چفتيگمنوتفنيهشدریزش كردند

Shargh - - سیاست -

روز گذشته جلسه مجلس براي ساعتي شاهد نطق مخالفان و موافقان ســهفوریت طرح «الــزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملي در قراردادهاي نفتي و گازي در قالب الگوي جدید قراردادهاي نفتي )آيپيســي)» بود؛ ســهفوریت طرحي کــه به طرح «توقــف قرارداد با شــرکت توتال» هم مشهور اســت و بهانه طرح هم قرارداد اخیر ایران با شــرکت توتال براي توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبي بود. اما با وجود چندین نطق در مخالفت و موافقت با این سهفوریت طرح که حاشیهساز هم شد، نهایتا با کاهش امضاها و به حدنصاب نبودن آنها، طرح مذکور به کلي از دستور کار مجلس خارج شد.

پــس از جلســه علنــي مجلــس، «حســینعلي حاجيدلیگاني» نماینده شاهینشهر که بهعنوان طراح این طرح شــناخته ميشــود درباره کاهــش امضاها و کساني که امضاهایشان را پس گرفتند به «شرق» گفت: «آقــاي دهقان با آنها رایزني کرده بود». او تعداد افرادي را که امضایشــان را پــس گرفتند، ۱۰ نفر اعــلام کرد. او افزود: «۱۰ نفر پس گرفتند که ۹ نفرشان آقایان کوهکن، قوامي، خادمي، موســوي لارگاني، آزاديخواه، ســالک، ابطحي، نوروزي و حســینيکیا بودنــد. اینها را یکيیکي از خودشان پرسیدم». حاجيدلیگاني در این مورد که آیا به تصویب سهفوریت این طرح امید داشتید؟ هم گفت: «ما وظیفهمان بود. هر کداممان نماینده ملت هســتیم. نتیجه فرع است. ما موظف به انجام تکلیف هستیم. ما ميگوییم تکلیف را انجــام ميدهیم. حضرت امام هم همین را ميفرمایند».

اما یکي از موافقان این طرح «جواد کریميقدوسي» بــود. او در حاشــیه جلســه علنــي مجلــس دربــاره پسگرفتهشدن امضاها گفت: «حالا یک عدهاي اینجور تشــخیص دادند. ظاهرا آقاي دهقان مشورت داشت که اینطور شد». نماینده مشهد در مجلس شوراي اسلامي در پاســخ به اینکه آیا این مشــورت از جاي خاصي بود هم گفت: «خیر، تشــخیص خودشــان بــود». او درباره اینکه چگونه است که ابتدا امضا ميکنند و سپس پس ميگیرند هم به آنها که امضایشان را پس گرفتند ارجاع داد: «از آنهایي که امضا پس گرفتند بپرسید».

اما «مصطفي کواکبیان» نماینده تهران که از مخالفان طرح بود، در بخشــي از نطق خــود گفت: «هنگامي که من امضاهاي ایــن طرح را دیدم فکر کردم فراکســیون روحانیت این طرح را داده اســت. امضاي هشت الي نه روحاني پاي این طرح بود. گویا روحانیون در زمینه نفتي هم تخصص پیدا کردهاند». این سخنان کواکبیان اعتراض برخي روحانیون مجلس را در پي داشــت که باعث شد فضاي مجلس براي دقایقي متشنج شود. پس از آن بود که کریميقدوســي اعتراضي به سمت عارف داشت. او درباره این اقدامش به «شرق» گفت که «به شخص آقاي عارف اعتراضي نداشــتم؛ به طــور نمونه گفتم. بالاخره تاریــخ باید بفهمد من چه گفتــم، آقاي عارف چه گفته، آقاي نوروزي و بقیه چه گفتند. باید مواضع شفاف باشد و موضع گرفــت. موضعنگرفتن در قضایا باعث حیراني و سرگرداني حتي شــما هم ميشود. من از آقاي مازني تشکر کردم که هم دستش را به علامت ۲ بالا برد و هم حرف زد که همه ببینند. بعضي از ما اینجور نیســتیم. جوهر نمایندگي موضعگیري است .»

اما او در نطق خود مســائلي مطــرح کرد که پس از جلســه دربــاره آن توضیحاتي داد. کریميقدوســي در بخشــي از نطقش در موافقت با سهفوریت طرح مذکور و در مخالفت با قرارداد با توتال گفت: «فساد توتال را در ســایت و فضاي مجازي بروید؛ یک قلم به یک ایراني ۱۵ میلیون دلار رشــوه داد که الان در زندان اوین است. یک قلم ۱۲3 میلیون دلار به یک مســئولي که قدرت جذب و جلب داشــت رشــوه داد که جلوي دهان مخالفان را ببندیــد و برخورد کنید که او هم الان در زندان اســت... کلوپ نفت و نیرو ســال ۹۱ در این کشــور تشکیل شده؛ افرادش هم مشــخص اســت. چرا این کلوپ تشــکیل شــد ..؟.». او در حاشیه جلسه علني درباره آنچه «کلوپ نفت و نیرو» نامیده گفت: «کلوپ نفت و نیرو ســال ۹۱ تشــکیل شده. انشــاءالله اساميشــان را بعدا ميگویم که در کلوپ چه کســاني هستند و نقشــه و برنامهشان چیســت». او افزود: «اولین نشست بینالملليشان قرار بود در لندن تشــکیل شود ولي در دهکده المپیک برگزار کردند. شــرکتهاي مختلف را هــم دعوت کردند و ۵3 پــروژه جذاب نفتي را هم معرفي کردند. یک ســخنران آن هــم آقاي علي لاریجاني بود که البته توصیه شــده بود در جلســه شــرکت نکنید و به مصلحت نیســت.» کریميقدوسي ادامه داد: «آنجا بحثهاي زیادي مطرح شــده؛ افرادي هســتند و حتي آقازادههایي هســتند که این نقشها را مدیریت ميکنند. براي ۵۰ ســال مخازن ما براســاس یک الگو واگذار ميشود. قراردادي که یک طرفش آمریکایيها بهوسیله توتال هستند و یک طرفش ایران، چرا نباید صفر تا صد آن را همه بدانند.»

با تمام این اوصاف ســهفوریت طرح «الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملي در قراردادهاي نفتي و گازي در قالب الگوي جدید قراردادهاي نفتي )آيپيســي») بــدون رأيگیري از دســتور کار خارج شــد. طرحي که ســهفوریت آن براي تصویب به ۱۹۴ رأي نمایندگان نیاز داشــت و حتي هنگام بحث موافقان و مخالفان تعداد امضاهاي آن هم ریزش کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.