موسويلارگاني: من مخالفم

Shargh - - سیاست -

حجتالاسلام «سیدناصر موسويلارگاني» نماینده فلاورجان در مجلس شوراي اسلامي از افرادي بود که امضایش پاي ســهفوریت طرح «الزام دولت به رعایت مصالــح و منافع ملي در قراردادهــاي نفتي و گازي در قالب الگوي جدید قراردادهاي نفتي )آيپيسي)» بود. اما به گفته حاجيدلیگاني او از جمله کســاني بود که امضایش را از پاي طرح برداشــت. در حاشــیه جلسه علني مجلس درباره ماجراي پسگرفتهشــدن امضاها گفتوگو کردیم. اما دامنه این گفتوگو به سایر مسائل از جمله سند ۲۰3۰ و برجام هم کشیده شد.

قضیه پسگرفتن امضاها چه بود؟

کســي امضایش را پس نگرفت. اینکه قرار شــد به رأي گذاشــته نشــود، به این دلیل بــود که جو مجلس نشــان ميداد ۱۹۴ رأي نمــيآورد و یک مقــدار براي مجلس خوب نبــود؛ یعني ما نبایــد مجلس را هزینه کنیــم و مجلس ضعیف شــود. طرح ســهفوریتي که آمده، مجلس زیر ســؤال برود. به همین دلیل تعدادي از نمایندگان آمدند و مشورت کردند و گفتند با توجه به جو حاکم و ســروصداهایي که پیش آمد، بهتر است به رأي گذاشته نشود.

با توجه به اينکه تعداد کمي امضا داشته است، امیدي به تصويب بود؟

‪۲۵ ،۲۴‬ نفر امضا کرده بودند که وقتي زیر ۱۵ نفر شد، امکان رأيگیري نبود. وقتي زیر ۱۵ نفر باشــد، نميتوان رأيگیري کــرد. ببینید رأيآوردن یا نیــاوردن ربطي به تعداد امضا ندارد. طرحي بوده که ۱۵۰ نفر امضا کردند ولي 7۰ رأي آورده است. امضا، ملاک نیست ولي بحث الان حیثیت کشــور اســت. از فضایي که بــود، حقیقتا معلوم بود خیلي جوسازي کرده بودند و رأي نميآورد.

آقاي دهقان مشورت ميکردند؟

آقاي دهقان پیگیر بودند؛ ســایر دوستان هم پیگیر بودند. حقیقتا این قراردادهایي که امضا شــده، به ویژه قرارداد با توتال، یکسري ابهامات و اشکالاتي دارد.

اين قراردادها که رفع اشکال شدهاند. قبلا آقاي جهانگیري گفتند اشــکالات آيپيسي رفع اشکال شدند.

قرارداد آيپيســي خلاف قانون اساسي انجام شده است.

اما دولت اين حرف را قبول ندارد.

مقام معظم رهبري بعد از ملاحظاتي که انجام شد، ۱۵ اشکال گرفتند به بعد از آنچه آقاي جهانگیري عنوان کردند. الان کمترین ســهم از این قرارداد براي ما است. بیشترین سهم را توتال ميبرد و بعد از آن شرکت چیني و بعد ما.

وزارت نفــت چندين بار پاســخ داده که قضیه چیست؛ اين مربوط به بخش سرمايهگذاري است و بخش درآمدي آن چطور است.

بله؛ ولي این قرارداد را اگر راست ميگویند، باید یک بار به مناقصه گذاشته ميشد. اگر شرکتهاي دیگر در مناقصه حضور پیدا نميکردند و اگر شــرکت ایراني که توان این کار را دارد، در این مناقصه شرکت نميکرد، بعد ميگفتند ترک تشریفات کردیم و این کار را انجام دادیم؛ اما مناقصهاي برگزار نشد.

آقاي زنگنه در صحن مجلــس گفت قراردادي بوده که سال 84 منعقد شــده، قرار بوده 88 تمام شود ولي 95 هم تحويل ندادند.

توتال اصــلا انجام نداد و پول ملــت ایران را خورد و رفت. توتــال بدعهدي و جنایت کــرد. اینکه بگوییم شرکت ایراني نتوانسته و یک مقدار با تأخیر انجام داده؛ اما اینها کــه اصلا رها کردند. الان هــم رها ميکنند و ميروند. همین الان اعلام کرده اگر تحریمي ایجاد شود، طبق قوانین بینالمللــي عمل ميکنیم؛ یعني بار دیگر هم رها ميکنیم و ميرویم. پول ملت ایران را برميدارد و ميرود.

مگر همــان اول پولي ميدهند؟ الان ايران پولي ميدهد؟

بله قطعا پیشقرارداد ميدهند.

توتال قرار است سرمايهگذاري کند.

ســرمایهگذاري ميکنند ولي قرار اســت اینجا تا ۲۰ سال بیتالمال را به تاراج ببرند.

آنها قرار است سرمايه بیاورند، بعد ما بايد به آنها پول بدهیم؟

همین که دارند از ما ميبرند این پول است دیگر.

از چي ميبرند؛ اول سرمايهگذاري ميکنند.

وقتي ســرمایهگذاري کردنــد، ۵۰.۱ درصد ســهم ميبرند؛ از چي؟ از چاههــاي نفتي که متعلق به ایران و ملت ایران است.

اين سهمشان در سرمايهگذاري است.

سرمایهگذاري است و در همان اندازه سرمایهگذاري ميبرند. مگر ميشود ســرمایهگذاري ۵۰.۱ درصد کنند و بعد دو درصد ببرند؟ یعني ۵۰.۱ درصد ســهم داشته باشند و بیایند دو درصد سهم ببرند؟

اما اين در قرارداد آمده.

به شــما بگویند کــه در فلان ساختمانســازي، ۸۰ درصد سهم بیاور و بعد ۲۰ درصد اینجا براي شماست، شما عقلا این کار را ميکنید؟

قرارداد ساخت ساختمان با قرارداد نفت خیلي فرق دارد.

چه فرقي دارد؟! کرســنت کشــور مــا را نابود کرده اســت. همین آقاي زنگنه مگر کرسنت را امضا نکرده؟ کرسنت چقدر براي ما هزینه ایجاد کرده است؟

يعني در کشور کسي نبوده جلوي اين قرارداد را بگیرد؟ يعني همین امضاکنندگان متوجه شدند؟

فقط اینها نیستند. تمام کارشناسان نفتي و کساني که سر در ميآورند اعتراض دارند.

خــب وزارت نفت هم کارشــناس دارد! مراجع بالاتر از وزارت نفت هم داريم.

تعداد زیــادي از اقتصاددانان و کارشناســان نفتي هســتند که اعتراض دارند. عرض من این است که این قرارداد با توجه به اینکه آقاي زنگنه یک بار ملت ایران را به خاک سیاه نشانده، توتال هم همین کار را ميکند.

کارشــناس اقتصادي مدنظرم نیست. منظورم مراجع بالاتر از وزارت نفت است. مگر شوراي عالي امنیت ملي نیست؟

هست؛ ولي چند مرتبه تا حالا همین دولت مصوبات شوراي عالي امنیت ملي را زیر پا گذاشته.

خب رئیس شــوراي عالي امنیت ملي که همان رئیسجمهوري است.

در برجام این همه تخلف شــد و این همه به ملت ایران ظلم شد. هیچکدام از تحریمها برداشته نشد و داد زدند؛ چه کسي توجه کرد؟ رئیسجمهور توجه کرد؟

تحريمها برداشته نشد؟

کدام تحریمها را برداشتند؟

يعني هیچي برداشته نشده؟

کدام السي باز شده؟ با کدام بانک ميتوانیم ارتباط برقرار کنیم؟

پس چگونه پول وارد کشور ميشود؟

با هیچ بانکي ارتباط برقرار نکردیم و فقط با یکسري بانک پیشپاافتــاده و کوچک، توانســتیم. با بانکهاي اروپایي نتوانستیم قرارداد ببندیم.

اجــازه بدهیــد درهمینباره بپرســم. الان يک شرکت بزرگ مثل توتال آمده و قرارداد بسته. خب اين پیشگام ميشود که بقیه هم بعد از آن بیايند.

بله؛ براي بهتاراجبردن اموال بیتالمال ایران.

خب الان ميگويید بــراي بهتاراجبردن آمدند؛ يعني شورايعالي امنیت ملي کاري ندارد؟ شما این قرارداد را ميگویید.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.