کورسوی اميدی برای حل مشکل 300 هزار کودک بیشناسنامه

Shargh - - سیاست -

شرق، آمنه شیرافکن: مجلس مصوبهای را در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسانده که نشان از آن دارد که شرایط فرزندان بیشناسنامه حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان، رو به بهبود اســت. در جلســه روز گذشــته طرح «اصــلاح قانون تعیینتکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» بررسی و به تصویب اعضای کمیسیون رسید. چهار نماینده از فراکسیون زنان مجلس در این نشست حاضر شدند. به گفته پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس «براساس مصوبه کمیسیون فرهنگی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، برای کسب تابعیت ایرانی دیگر نیاز به ســلب تابعیت پیشین خود از طریق پدر ندارند. نهاییشدن این مصوبه و رسیدن آن به صحن علنی چندماهی زمان خواهد برد». ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان به تولید جمعیتی از کودکان دورگه ایران – افغان منجر شــده که این روزها وضعیت تابعیت نابســامانی دارند. آمارها درباره تعداد کودکان بیشناسنامهای که نتوانستهاند تابعیت را از مادر بگیرند، متفاوت است. از ۸۰۰ تا یکمیلیونو 3۰۰ هزار. اما فاطمه اشــرفی که ســالها در موضوع آموزش افغانها فعالیت کرده، به «شرق» خبر داده که رقم 3۰۰ هزار کودک حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد افغان واقعیتر از اعداد دیگر است. بااینحال او تأکید دارد که نبود آمار همواره مانعی برای برنامهریزی و رسیدن به عدد مشخصی از آسیبهای اجتماعی در ایران است. عصر روز گذشته، نشست مشترک چهار نماینده زن و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به دستاوردهای خوبی رسید. اگر وضعیت به همین شــکل دنبال شود محدودیتها بر سر اعطای تابعیت ایرانی به این کودکان برطرف خواهد شد. هرچند برداشتهشدن موانع به گفته طیبه سیاوشی سه تا شش ماه زمان میبرد.

مسئله رد تابعیت برطرف خواهد شد

سیاوشی همچنین به محدودیتهای قانون تعیینتکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۸۵ اشــاره دارد و اینکه «مشکل اصلی این بود که این کودکان باید رد تابعیت کنند، یعنی به افغانستان بازگشته و تابعیت پدری خود را رد کنند. سفر به افغانستان همانا و بازداشت بچهها در بازگشــت به ایران همانا. به همین خاطر در نشســت روز گذشــته پیشنهاد شد تا فرایند رد تابعیت در اصلاحیه جدید به قانون تابعیت برداشته شود ». احد آزادیخواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز به خانه ملت گفته: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی میتوانند بدون ســلب تابعیت از پدر تابعیت ایران را بگیرند. در جلســه امروز طرح «اصلاح قانــون تعیینتکلیف تابعیت فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی » بررسی و به تصویب اعضای کمیسیون رسید .»

ثبت رســمی ازدواجها از دیگر مشــکلات قانون موجود تابعیت اســت. اشــرفی در همین زمینه به «شــرق» میگوید: «ســال ۸۵ فرجهای برای این شــکل از ازدواجها قائل شدند تا ظرف مدت مشخص، نسبت به ثبت رسمی ازدواجهای غیررسمیشــان اقــدام کنند تا فرزندان حاصــل از این ازدواجها شناسنامهدار شوند .»

99 درصد زنان ایرانی ازدواج با مرد افغان را ثبت نکردهاند

سیاوشــی اما تأکید دارد که «۹۹ درصد ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان غیررسمی، صیغه و فاقد ثبت رســمی است. آنها آنقدر با مشکلاتی از قبیل فقر و نداری دســتبهگریباناند که آخرین گزینهشان ثبت رسمی ازدواجشان میشــود. اصلاحیه قانون موجــود تابعیت، بنا دارد تا این بندهــا را از قانون موجــود حذف کرده تا کــودکان از بلاتکلیفی و بیشناســنامگی درآمده و به ســامان برسند». اشــرفی در همین حال به انبوه مشکلات پیشروی کودکان بیشناســنامه اشــاره دارد و میگوید: «اگر نگران مســائل امنیتی هســتیم، بیســرانجامبودن و بیشناســنامهبودن نزدیک به 3۰۰ هزار کودک حاصل از این ازدواجها درد امنیتی بزرگتری اســت از ارائه شناسنامه به آنها. آنوقت دســتکم میدانیم چه تعداد ازدواج صورت گرفته و چه تعداد فرزند از این ازدواجها متولد شــدهاند. درحالحاضر بیآماری در این زمینه غوغا میکند.» درعینحال، اداره اتباع خارجی ســال گذشته در ابلاغیهای از خانوادههایی که ازدواج ایرانی و افغان داشــتهاند، خواســت تا مدارکشان را در این اداره ثبت کنند. تا به حال آماری از این نظرخواهی اداره اتباع منتشر نشده است.

تدوین لایحه اصلاح قانون تابعیت از سوی دولت

به گفته اشرفی، «ایران پذیرای دستکم سه میلیون مهاجر افغان بوده که کمتر از ســه درصد این جمعیت در کمپها زندگی میکنند و ۹7 درصدشان در بخشهای مختلف کشــور در میان ایرانیان ساکناند. بالطبع ازدواج اتباع دو کشور امری طبیعی بوده و لازم است برای فرزندان اینگونه ازدواجها فکر جدی شــود». تبصره نخســت قانون تعیینتکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی )مصوب ســال ۸۵( تأکید کرده «چنانچه ســن مشــمولان این ماده در زمان تصویب بیش از ۱۸ ســال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی کنند».

همچنیــن در تبصــره دوم آن نیز قید شــده «از تاریخ تصویــب این قانون کسانیکه در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده )۱۰6۰( قانون مدنی به ثبت رســیده باشــد، پس از رســیدن به ســن ۱۸ ســال تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال، بدون رعایت شــرط ســکونت مندرج در ماده )۹7۹( قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته میشوند».

دولــت نیز این روزها لایحهای را در همیــن زمینه تدوین کرده که بهزودی مورد بررســی قرار خواهد گرفت. باید دید کدامیک، لایحه دولت یا اصلاحیه مجلس، میتواند به مشکلات کودکان در این بخش پایان دهد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.