صدای رسای شکستهشدن تحریمها

Shargh - - سیاست - عبدالكريم حسينزاده

مدتهای مدیدی بود که شــعارهایی سر داده میشــد که از قراردادهای نفتی، صدای استعمار شــنیده میشــود و آن را بازتولید مجدد استعمار در ایران میدانستند و گاهی از ملیشدن صنعت نفــت به عنــوان افتخــار و دســتاوردی ملی در کارنامه کشور یاد میکردند؛ بیآنکه در این سالها حتــی یک بار نــام دکتر مصدق را بــه نیکی برده باشند یا اشارتی کرده باشند به آنهمه قرارداد که در سالهای پیشین بسته شد و کسی پاسخگو نبود.

همــگان میدانند اگــر این قــرارداد توتال در دوره قبلی منعقد میشد، بیشک رقم آن دو الی ســه برابر میزان امروزی بود. کســی پرسش نکرد چگونه است که کشــور قطر سهمیلیوننفری، ۵۰ هــزار میلیارد تومان بیش از ما برداشــت میکند و هیچکــس جویای آن نشــد که چرا بســیاری از کشورها و شــرکتهای غربی، ایران را به واسطه تحریمها ترک کردند. همانطــور که آقای زنگنه اشــاره کرد از ســال ۸۴ پــروژه را در دولت قبلی تحویــل گرفتند و قــرار بر آن بود ســال ۸۸ آن را تحویل بدهند اما تا سال ۹۵ تحویل ندادند؛ همان پروژه اینک هم گرانتر شــده اســت و ســالهای متمادی زمان را از دســت دادیم تا کشور همسایه از میادین مشــترک برداشت کند و ما تنها نظارهگر باشــیم. باید بدانیم که از برکات ایران پســابرجام قراردادی است که با کنسرسیوم حاضر بسته شده اســت و در این کنسرســیوم، دو طرف فرانسوی و چینی، علاوه بر ســاخت پروژه، تکنولوژی را وارد کشــور خواهنــد کرد و قطــع به یقیــن از کل ۸۴ میلیارد دلار درآمد پیشبینیشده، ۱۲ میلیارد دلار آن به کنسرسیوم مذکور تعلق میگیرد.

امــا آنچــه جــای تعجــب دارد جلســه روز چهارشنبه مجلس بود که در نوبت صبح مهندس زنگنــه در مجلس حضور پیدا کرد و تمامی ابعاد مســئله را بهروشــنی برای نمایندگان در جلســه علنی توضیــح داد و موافقــان و مخالفان نیز به قید قرعه نظرات خود را اعــلام کردند؛ بااینحال طرحی با قید ســهفوریت به صحــن علنی آورده شد.

همــکاران ارائهکننده محترم در جلســه صبح چهارشــنبه خود متوجه شــدند کــه فضای کلی صحن نه علیه زنگنه وزیر نفت اســت و نه علیه قرارداد منعقد شــده و تمامی حرفهای لازم در ابتدای جلسه علنی امروز زده شد؛ اما اصرار بر آن برای چه بود؛ درحالیکه میدانستند طرح مذکور نهتنها به صورت سهفوریتی که بدون هیچ فوریتی هم رأی نمیآورد و سؤال بعدی اینکه دوستان اگر مطمئن از رأیآوری آن بودند، چرا امضاهای طرح از حد نصاب انداخته شد تا به رأیگیری نرسد؟!

بیشــک طرح مذکور بیش از ۱۵ رأی کســب نمیکــرد، اما اینکه تشــخیص مــا از منافع ملی چیســت و چرا تا این حد منافع حاصل از برجام را برنمیتابیم، دلیلش را نمیدانم.

واقعیــت ایــن اســت ایــن قــرارداد، نهتنها اســتعماری نیســت، بلکــه در راســتای صنعت ملیشــدن دکتر مصدق و تأمینکننده منافع ملی ماســت و بیشک صهیونیسم و متخاصمان علیه نظــام از قــرارداد منعقدشــده ناراحت هســتند؛ چراکه هرگز چشمشــان یــارای آن را نــدارد که ببینند پای کشــورها و ســرمایهگذاران خارجی به سرزمینمان ایران اسلامی باز شده است؛ زیرا آنان یقین دارند با توجه به تــوان امنیتی بالای ایران و شرایط منطقهای مناسب آن، این سرمایهگذاریها تنها اســباب منافع کشورهای توســعهیافته را در ایران بیشــتر خواهد کرد و این یعنی امنیت بیشتر در ایران، یعنی توســعه بیشــتر در ایــران، یعنی حساسیت بیشتر کشــورهایی که منافعی در ایران دارند نسبت به وضعیت ایران و این یعنی صدای رسای شکستهشدن تحریمها در ایران.

ما از مرز تحریمها گذشــتیم و به جهان جذب سرمایهگذاران پیوستیم؛ شاید خیلیها در داخل و خارج نخواهند پیشرفت ایران اسلامی و برداشت درســت از شــرایط پســابرجام را تحمل کنند، اما چــه اینها بخواهند و چه نخواهند، ما از توســعه بازنخواهیم ایستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.