جاي روحاني بودم، باهنر را معاون اول نميكردم

Shargh - - سیاست -

ايرنا: محمدرضا باهنــر، دبیرکل جبهه پیروان خــط امام و رهبري، درخصــوص اخباري مبنيبر حضورش در کابینه دوازدهم گفت: اگر بنده جاي روحانــي بودم، حتما باهنر را بهعنوان معاون اول انتخاب نميکردم.

با اشــاره به اینکه اقدامــات دولت یازدهم را تأیید کرده و ميکنم و امیدوارم در پاســخگویي به مطالبات مردم دولت دوازدهم هم موفق شــود، افــزود: «اگرچــه اختلافنظرهایي ممکن اســت وجود داشــته باشــد و قطعا روحانــي نميتواند بنده را با ایــن اختلافنظرها بهعنوان معاون اول انتخاب کند».

باهنــر با بیــان اینکه باید دولت مســتقر را در حل مشــکلات مردم کمک کرد، افــزود: «در حل مشکلات از جمله حاشیهنشــیني، تمام مسئولان باید به دولت کمک کنند».

باهنر با اشــاره بــه اینکه سیاســتهاي کلي ميتواننــد به تأخیــر بیفتند، اما مجمــع فعلي تا آن زمان ميتواند به کار خــود ادامه دهد، افزود: «شــاید بحث روي ریاســت مجمع است. یکي از بزرگان براي ریاست مجمع مطرح بود که کسالتي پیدا کردند؛ شاید دلایل اینها باشد».

باهنــر ادامــه داد: هیچکســي در این کشــور نميتوانــد آراي مردم را به رســمیت نشناســد و سراغ ندارم کســي گفته باشد روحاني را بهعنوان رئیسجمهوري قبول ندارم.

وي عنوان کرد: کابینه جاي کارآموزي نیســت که بخواهد فرد جواني از این چهار ســال، دو سال را مهارتآموزي و کارآموزي کند.

باهنر گفت: اینکه ســن کابینه کمي کمتر شود، حتما مطلوب است و کابینه باید مجرب و توانمند باشد.

بنده پیشــنهاد ميکنــم روحاني نــام دولت دوازدهم را «تدبیر و اقدام» بگذارد.

باهنر در پاســخ به ســؤالي دربــاره طرح ایده «آتشبس» از ســوي علیرضا زاکانــي نیز گفت: «با کمال تأســف باید بگویم هنوز بعد از انتخابات رگههایي از تندروي، هم در بدنه و هم در سران دو جریان ميبینیم، رقابتها باید زودتر تمام شوند».

او درخصــوص قــرارداد با توتال هــم اظهار کرد: «ســعي و تلاش شــده اســت این قــرارداد به نفع ملــت ایران بســته شــود، اگرچه ممکن اســت اشــکالات ریزي هم داشــته باشــد. براي رسیدن به رشد هشــتدرصدي مصوبه مجلس و مجمع و الحاقیه مقــام معظم رهبري، نیازمند 3۰۰ میلیــارد دلار ســرمایهگذاري هســتیم و باید شرکتهاي خارجي را وارد کنیم که بازار پیشرفته و توسعهیافتهاي داشته باشیم».

او درخصوص پیشنهاد جلیلي مبنيبر تشکیل دولت سایه با تأکید بر اینکه در صورت تشکیل در این دولــت نخواهم بود، اظهار کــرد: «ملزوماتي وجود دارد که دولت در ســایه تشــکیل شود و به ســمت تخریب دولت مستقر نرود و اگر قرار باشد چنین دولتي تشکیل شود، من در چنین تشکیلاتي نخواهم بود».

باهنر ادامه داد: «اعضاي دولت در سایه نه به رئیس خود متعهد خواهند بود و نه رئیس دولت به آنها تعهدي خواهد داشــت. مگر اینکه جمنا بخواهد حزب باشــد، اما آنچه شــنیدهام گفتهاند ميخواهیــم احزاب اصولگــرا را با هم هماهنگ کنیم».

باهنر افزود: «از آنسو هم رئیسجمهوري باید در صحبتهایشان دقت داشته باشند. آقاي اژهاي از قضات شــجاع و قوي هســتند، اما طرح مقوله بنيصدر در نماز جمعه کار دقیقي نیست».

وي ادامــه داد: «عــدهاي در جریانهــاي انتخاباتــي علاقهمنــد بودند جاي داســتان جلاد و شــهید را عوض کنند و این تندکردن فضاســت. کســاني که در کرســي قدرت مينشــینند باید به مطالبات مردم جواب دهنــد و طرف مقابل با ۱6 میلیــون رأي ناظر مشــفقي براي دولت باشــد و در آنجا که احســاس ميشــود دولت به حاشیه ميرود، آن را نقد و کمک کنند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.