بـریده اخبـار

Shargh - - سیاست -

حجتالاسلام سیداحمد خاتمي: نبايد جذب ما «جذب ابوجهلها» و طرد ما «طرد ابوذرها» باشد/ میزان سیدعلي خمیني: اگر آرمان فلسطین مسئله اصلي باقي ميماند شاهد پیدايش داعش نبوديم/ايسنا محمد هاشميرفسنجاني: مفهوم آتشبس سیاسي نادرست است. آتشي نیست که کسي بخواهد آتشبس اعلام کند. / ايلنا پرويز اسماعیلي: تلويزيون مرتب از پیدا و پنهان قرارداد توتال گفت. در شبکه سه زيرنويس کرد. / حساب تويیتري الهام امینزاده، دستیار ويژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندي: نیروهاي بسیجي ميتوانند به ما در زمینه آموزش حقوق شهروندي در سراسر ايران کمک کنند./ ايسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.