ابلاغ قانون معاهده استرداد مجرمان بين ایران و كره

Shargh - - سیاست -

پايــگاه اطلاعرســاني رياســتجمهوري:

رئیسجمهــور در نامهاي به وزارت دادگســتري قانون معاهــده اســترداد مجرمان بیــن ایران و کره را بــراي اجرا ابــلاغ کــرد. رئیسجمهور در این نامــه قانون «معاهده اســترداد مجرمان بین جمهوري اسلامي ایران و جمهوري کره»، مصوب مجلــس شــوراي اســلامي را در اجــراي اصل صدوبیستوســوم قانون اساســي، براي اجرا به وزارت دادگستري ابلاغ کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.