حسادتهاي بعد از رورحاقناي دبرجلسه دو تهيئاتيلات:نتخاباتي معنا ندارد

Shargh - - سياست -

ایســنا: رئیسجمهوري روز گذشــته در جلسه هیئت دولت، با بیان اینکه جمهوري اســلامي ایران در همه مراحــل و مقاطع نشــان داد یک سیاســت عاقلانه و توأم با حکمت براي منطقــه و جهان دارد، گفت: «در موضوع هســتهاي، ایران نشــان داد که دنبال راهحل مسالمتآمیز براي مســائل پیچیده بینالمللي است. ما مسئله را نهتنها با شــش قدرت حل کردیم، نهتنها با ســازمان ملل متحد و شوراي امنیت موضوع را حل کردیم، بلکه حتي با آژانس تخصصي موضوعي مثل PMD را حلوفصل کردیم. این نشان ميدهد که نظام جمهوري اسلامي ایران، نظام باتدبیري است و با کمک و حمایت مردم و هدایتهاي مقام معظم رهبري، راه درست و صحیح را انتخاب ميکند».

حجتالاسلام حســن روحاني افزود: «امروز مردم ما هــم باید بتوانند از نعمت ثبات نســبي و امنیت در منطقه اســتفاده کنند و هم بتوانند از اجراي برجام به خوبي استفاده کنند. فرصتي را همه با کمک هم ایجاد کردیم؛ این مســئله جناح و حزب نیســت، این مسئله حتي مختص به یک قوه نیســت، همه مردم ایران در کنــار هم قرار گرفتند و یک معضــل را حل، خطري را رفــع و گرهي را باز کردند و یک فضاي جدید به وجود آوردند».

او عنوان کــرد: «در این فضاي جدید، اول گفتند که برجام اجرائي و عملیاتي نميشود و گفتند آمریکایيها نميگذارنــد. دیدیــم که قدم به قدم توانســتیم از این مشــکلات عبور کنیــم. به اعتقــاد من همیــن امروز که نســبت بــه تعهد آمریــکا اعتماد کافــي نداریم و آمریکایيها معمولا در تعهدات خودشــان بدعهدي ميکنند، اما همین امروز سختترین روز براي آمریکا در مسئله هستهاي ایران است».

روحانــي گفــت: «هیچ زمانــي مثل امــروز براي آمریکایيهــا تصمیمگیــري ســخت نبــوده اســت. آمریکایيهــا وقتي تصمیم گرفتند پرونــده ما را دچار مشکل کنند، این کار را کردند، وقتي خواستند پرونده را به شوراي امنیت ببرند، بردند، وقتي خواستند قطعنامه علیه ما صادر کنند، صادر کردند، وقتي خواســتند ما را تحریم کنند، تحریم کردند و وقتي خواستند قانونشان را فرامرزي کنند، فرامرزي کردند اما امروز ســختترین روز را دارند و مرتب تکرار ميکنند که این برجام توافق خوبــي براي آمریکا نبوده اســت. برخي از مســئولان آمریکایي ميگویند ســر آمریــکا کلاه رفته، اما در عین حال دست و پایشان بسته است».

رئیسجمهوري افزود: «جمهوري اســلامي ایران راهــي را انتخاب کرد که براي بدخواهان هم تخلف از این قرارداد کار ســاده و آساني نیست و بسیار پرهزینه است. این افتخار سیاســت جمهوري اسلامي ایران و افتخار دیپلماتهاي ماســت. امروز باید از این فضا به خوبي بهرهبرداري و استفاده کنیم .»

روحانــي عنــوان کرد: «امــروز دیگر زمــان رقابت انتخاباتي نیســت. اصــلا چنین حســادتهایي بعد از رقابتهاي انتخاباتــي معنا و مفهوم نــدارد؛ اینکه تا ميبینیم دولت موفقیتهایي به دســت آورده، عدهاي بخواهند ناراحت شوند. موفقیت دولت موفقیت همه ملت است. دولت چیزي نیست جز نمایندگي از طرف مــردم. دولت نماینده مردم اســت و هــر کاري دولت انجام ميدهد در واقع به پشــتوانه مــردم و با اجازه و نظر مردم اســت ». او گفت : «به همین دلیل اســت که رئیسجمهــور وقتي ميخواهد انتخاب شــود برنامه چهارســاله خودش را به مردم ارائــه ميدهد و مردم در واقــع علاوه بر اینکه به فرد رأي ميدهند، به برنامه و راهکارها و رویکردهــا رأي ميدهند. به همین دلیل کاندیداها با هم مناظره ميکنند و نظرات خودشــان را ميگویند و با مردم صحبت ميکنند. دیدارهاي مختلف چهــره به چهــره با مــردم دارند و بــراي آنها توضیح ميدهند که ما ميخواهیم چه کار کنیم. مردم بر مبناي قول آنهاســت که پاي صندوق آرا ميآیند وگرنه به این نیست که بین )الف( و )ب( از )الف( خوشمان بیاید یا از )ب( خوشــمان بیاید! بحث در این اســت که )الف( ما را به کجا ميرســاند یا )ب( ما را به کجا ميرساند و برنامهها و آیندهشان چیست؟». روحاني افزود: «امروز روزي است که ما باید از فضاهاي بهوجودآمده استفاده کنیــم. به نظر من توافق هســتهاي یکــي از افتخارات جمهوري اســلامي ایران اســت. پیروزي ملت عراق بر تروریستها و انشــاءالله در آینده پیروزي مردم سوریه بر تروریستها هم درست است که پیروزي ملت عراق و ملت سوریه است، اما پیروزي همه ملتهاي منطقه و مخصوصا مردم ایران هم هســت چراکه ما همه جا در کنار این ملتها بودیم، آنها را یاري رساندیم و کمک کردیم».

داعش اقلیتي بود که ميخواســت براي یک ملت تصمیم بگیرد

رئیسجمهــور ادامه داد: «در عین حال باید بدانیم که مبارزه با تروریستها با مبارزه با تروریسم دو مقوله است. شاید با تروریستها مبارزهکردن با اینکه خودش فيذاته مشکل اســت، ولي در برابر مبارزه با تروریسم، خیلي زیاد مشکل نباشد. به هر حال در یک بازه زماني چندساله با تروریستها مبارزه ميکنیم و آنها را از پاي درميآوریم اما مبارزه با تروریســم، مبارزه با یک تفکر است، مبارزه با یک فرهنگ است. این کار بسیار طولاني اســت. اینکه فکر افراطي و خشــونت را در جامعه از بیــن ببریم، نیازمنــد زمان طولاني اســت». روحاني با تأکید بر اینکــه همه مردم بدانند کــه اقلیتي کوچک نميتواند براي یک ملت تصمیم بگیرد، گفت: «داعش چه بود؟ داعش اقلیت کوچکي بود که ميخواســت بــراي یک ملــت و حتي دو ملــت در ایــن منطقه یا ملتهــاي دیگر تصمیم بگیرد. داعش گروهي بود که حرف صاحبنظران را قبول نداشــت. از اسلام و قرآن خودش یک تفسیر مندرآوردي کرده بود و بعد هم به آن عمل ميکرد. ماهیت اصلي این تفکر این است که یک گروهي، متخصصان، اندیشمندان و صاحبنظران را قبول ندارند و در برابر آنها لجاجت ميکنند. تحجر و جمود فکري دارند».

او عنــوان کرد: «این افراد یک چیزي به ذهنشــان آمده و آن را بهحق ميدانند و نســبت به آن جزمیت پیــدا و بر مبناي آن عمل ميکنند. مبارزه با تروریســم راه طولاني در پیش دارد و کارش هم عمدتا فرهنگي، سیاســي و اقتصادي اســت. البته کار امنیتي هم لازم اســت که باید همه اینها در کنار هم باشــد تا بتوانیم در منطقه بر کل تفکر افراطي و بر تروریســم به معني واقعي کلمه، پیروز شویم».

روحاني افزود: «برخي از کشورهاي منطقه، به خاطر بيتجربگــي در امر حکومت و منطقه، تازهکار و جوان هستند و به دنبال اخلال در منطقه و بلندپروازيهایي هســتند. آنها مشــکلاتي براي منطقه درست کردند. امیدواریم آنها هم به مسیر درست برگردند و بدانند این منطقه، منطقه بزرگ و پیچیدهاي است».

رئیسجمهور گفت: «جمهوري اسلامي ایران یک کشور قدرتمند است که نميشــود در برابر آن با لحن نادرست و غلط سخن گفت. آنهایي که ابرقدرت بودند از گفتن آن حرفهاي نابجا در برابر جمهوري اسلامي پشیمان شــدند، اینها که چیزي نیستند. باید ادب گفتار را مراعات کنند. آمریکایيها هــم باید ادب را مراعات کننــد. برخي از مقامات و نظاميهــاي آنها هم گاهي حرفهایي ميزنند؛ حرفهاي کهنهاي که بارها تکرار شــده اســت». او افزود: «آدمي که در طول 40 ســال گذشته بارها این تجربه را کرده و هر روزي که خواسته قدمي علیه جمهوري اسلامي ایران بردارد، اقداماتش محکوم به شکست بوده و از این به بعد هم محکوم به شکست خواهد بود، باید عبرت بگیرد».

برخي در منطقه، اشــغال موصل را جنگ شــیعه و سني تعبیر کردند

رئیسجمهوري خشــونت و افراطگري را خطري بزرگ بــراي منطقــه و جهــان دانســت و تأکید کرد که پیــروزي مردم عــراق بر تروریســتهاي داعش و آزادسازي موصل، حرکتي خوشحالکننده نهتنها براي مردم عراق، بلکه براي مــردم ایران و همه ملتهاي منطقه است.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.