چرا عدهای از قرارداد توتال بههم میریزند؟

Shargh - - سياست -

ایسنا: معاوناول رئیسجمهوری، عصر دیروز در مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران با اشاره به قرارداد توتــال، عنوان کرد: «این روزها که قرارداد توتال امضا شــده، من فکر کردم هرکس به ایران علاقهمند باشد باید از آن خوشحال شــود، اما انسان متحیر میماند که یک عده بههم میریزند که چرا این قرارداد بسته شده. واقعا چرا باید اینگونه باشد؟».

اسحاق جهانگیری افزود: «شــما با یک دولت یا یک فرد مخالف هســتید، اما با ملت ایران مخالفتی ندارید و بایــد بدانید این کارها در جهت زندگی ملت و توسعه ایران است. مقام معظم رهبری فرمودهاند که در زمینه نفتی باید 200 میلیارد دلار سرمایهگذاری شــود و این تنها پنــج میلیارد از آن اســت، آنهم با وجود اینکه آمریکا تهدید کرده که کســی حق ندارد بیــش از مبلغ خاصی در ایران ســرمایهگذاری کند و چنین قراردادی یعنی شکست آمریکاییها و شکست تحریمهایی که میخواهند پول به سمت ایران نیاید».

او گفــت: «نبایــد حرفهایی مطــرح کنیم و دل متدینین و دلســوزان را بســوزانیم. یــک زمان کتابی میخواندم که معاون نخستوزیر در یکی از کشورها گفتــه بود که «ســیآیای» مــا را جذب کــرد تا هر مدیریتی در کشــور کار بزرگی انجام داد، به او چیزی نسبت دهیم تا در کشور کار بزرگ و مدیر بزرگ شکل نگیرد».

معــاوناول رئیسجمهور، با تأکید بــر اینکه راه توسعه کشــور اتحاد و همدلی است، یادآور شد: «ما با داشــتن رهبر معظم انقلاب و بــا اجماع، وحدت، همدلی و صمیمیت میتوانیم کشــور را از مشکلات موجود عبور دهیــم. ما ذخیره اول نفــت و گاز دنیا و موقعیــت اســتراتژیکی داریــم که با وجــود اینها میتوانیــم از مشــکلات عبور کنیم، به شــرط اینکه توسعه و پیشرفت ایران برایمان اصل باشد».

جهانگیری افــزود: «من مطالعهای داشــتم که چه شــد کشورهای آسیایشرقی و آمریکای لاتین که همزمان با ما راه توســعه را در پیش گرفتند توانستند در کار خود موفق شوند. مهمترین نتیجهای که گرفتم این بود که آنها سیاســتهای کلیای را که گذاشــته بودند تغییــر ندادند.؛ یعنی دولتهــا حتی با کودتا تغییر میکردند، ولی سیاستهای توسعه کشور تغییر نمیکرد، اما در اینجا ما تا ذرهای در دولت اختلافنظر پیــدا میکنیم، فکــر میکنیم وقــت انتقامگرفتن از یکدیگر است و باید مشــکل ایجاد کنیم، درحالیکه نمیدانیم این مشکلاتی که ایجاد میکنیم برای مردم ایجاد میشود».

او با اشاره به نقش محوری بانکها در توسعه تأکید کرد: «بانکها در توسعه ایران اولین نقش را دارند. البته نهاینکه من مشکلات موجود در بانکها را ندانم، ولی گاهی جفاســت که قدر زحمات این مجموعه به این بزرگی را ندانیم و تنها 10 اشــکال و نقطــه منفیاش را بزرگ کنیــم. ما نیاز به جذب دهها میلیارد دلار ســرمایه داریم کــه این از طریق بانکها امکانپذیر اســت و نیاز به حمایت و تأمین مالی از سوی بانکها داریم و از طرفی برای افزایش انگیزه ســرمایهگذاری نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند».

جهانگیری با بیــان اینکه لازم بود بــرای افتتاح موزه بانک ملی و این کار فرهنگی صورتگرفته چند نفر از دولت حاضر باشــند، گفت: «از سیاســتهای اصلی ما برای اشتغال و دیپلماسی فرهنگی، توسعه گردشــگری اســت. در روزهای اخیر در یونسکو، یزد بهعنــوان اثری جهانی به ثبت رســید که برای ایران این اولینبار بود که یک شهر زنده بهعنوان اثر جهانی ثبت شــد. از دلایــل آن میتوان به وجــود بادگیرها، قناتها و معماری خشــتی و حضور همزمان ســه دین اســلام، زرتشــت و یهودیت در این شــهر اشاره کرد. باید از ســازمان میراث فرهنگــی و وزارت امور خارجه بهخاطر این کار تشــکر کنیم و به مردم ایران و بهخصوص یزد تبریک بگوییم. این شــهر میتواند مرکز و مقصد میلیونها گردشــگر باشد که البته باید زیربناهای مختلف را برای آن ایجاد کنیم».

اولویت اصلي کشور بدونتردید اقتصاد است

جهانگیری گفت: «اولویت اصلي کشــور ما امروز بدونتردید مســئله اقتصاد اســت. ما با چالشهای متعــددی، اعم از بیکاری، معیشــت مردم و قدرت اقتصادی کشور روبهرو هســتیم که قدرت اقتصادی کشــور باید توســعه پیدا کند و اقتصادمــان آنقدر باید بزرگ شــود که بهراحتی ســالانه قادر به ایجاد یکمیلیون شغل باشــیم و نیاز داریم رشد اقتصادی بالا به طور مستمر وجود داشته باشد».

او افزود: «من امروز خبری درباره صادرات ویتنام شــنیدهام و با خود گفتم این کشور چه داستانهایی برایش گفته میشد و بعد از جنگ چقدر ویران شده، اما امروز توانســته بیش از 150میلیارد دلار صادرات داشــته باشــد، اما ایران که از دهــه 40 وارد صنعت اقتصاد صنعتی شد، باز هم میبینیم که بخش عمده صادراتش کالاهای نفتی است».

معــاوناول رئیسجمهــور گفــت: «همــه این اتفاقات در شــرایطی اســت که ایران میتواند کشور بزرگی باشــد و ما باید خود را مورد سوال قرار دهیم که چرا نمیشــود. همه مــا باید از اینکــه مردم در زندگی اقتصادی رنج میکشــند رنج ببریم و از اینکه خانوادهای با مشکل بیکاری فرزندانش روبهرو است رنج بکشیم. این افتخار نیست که با یک ماده قانونی برای کســی که میتواند شــغلی ایجاد کند مشکل ایجاد کنیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.